Aktivnosti

Pravna podrška i strateško zastupanje

Kroz strateško zastupanje ukazujemo na značajna pravna pitanja i prepreke u vezi sa pristupom socioekonomskim pravima i diskriminacijom i, oslanjajući se na relevantne međunarodne standarde i primere dobre prakse iz drugih država, nastojimo da obezbedimo povoljnije tumačenje prava i lakši pristup socijalnim i ekonomskim pravima za ranjive grupe. Primeri našeg delovanja u ovoj oblasti uključuju:

Edukacija i podizanje svesti

Poboljšanju položaja ranjivih grupa i ostvarenju ciljeva organizacije doprinosimo i sprovođenjem kampanja i edukativnih programa usmerenih na podizanje svesti i obrazovanje za ljudska prava. Naše aktivnosti u ovoj oblasti uključuju održavanje treninga i radionica o ljudskim pravima, kao i Školu za ekonomska i socijalna prava – redovan edukativni program koji Inicijativa A 11 sprovodi jednom godišnje. Škola ekonomskih i socijalnih prava obrađuje teme kao što su pravna priroda i mesto ekonomskih i socijalnih prava u sistemu ljudskih prava, monitoring ljudskih prava, utuživost ekonomskih i socijalnih prava, budžetska politika i mere štednje, rastuća društvena nejednakost, siromaštvo, diskriminacija i socijalna isključenost.

Podizanju svesti o problemima marginalizovanih grupa u Srbiji doprinosimo i koristeći svedočenja onih čija su prava ugrožena.

Pogledajte:

Javno zagovaranje

Naše preporuke za unapređenje propisa i politika bitnih za zaštitu ljudskih prava zasnovane su na analizi relevantne prakse i njenog uticaja na ranjive grupe. Identifikujemo odstupanja od odgovarajućih međunarodnih standarda i ukazujemo na uočene nedostatke organima i institucijama koje ih mogu okloniti, kao i široj javnosti. Koristimo procedure povezane sa članstvom Srbije u međunarodnim organizacijama i predviđene relevatnim međunarodnim ugovorima kako bismo doprineli usklađivanju domaćeg prava sa međunarodnopravnim standardima i stvaranju uslova za pun pristup socijalnim i ekonomskim pravima za sve.

Primeri našeg delovanja u ovoj oblasti uključuju:

 

Izveštavanje o ekonomskim i socijalnim pravima

Važan deo naših aktivnosti odnosi se i na izveštavanje o ekonomskim i socijalnim pravima. U okviru ovog kruga aktivnosti, nastojimo da dokumentujemo slučajeve kršenja ekonomskih i socijalnih prava, kao i da ponudimo analizu i preporuke za unapređenje stanja u oblasti ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava, posebno imajući u vidu relevantne međunarodne standarde kojima se garantuju ova prava. Naše izveštaje možete pogledati u sekciji izveštaji.