Upravni odbor

Biljana Đorđević

Biljana Đorđević je docentkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, gde predaje Savremenu političku teoriju, Kulturu ljudskih prava, Političku kulturu i politički poredak i Političku filozofiju i pitanja roda na osnovnim i poslediplomskim studijama. Oblast njenog istraživanja su agonistička, participativna i deliberativna teorija demokratije, aktivističko građanstvo, politička etika migracija, konstitutivna moć i socijalni konstitucionalizam. Članica je Predsedništva Udruženja za političke nauke Srbije i Srpskog udruženja za pravnu i socijalnu filozofiju.

Jovana Timotijević

Jovana Timotijević je završila osnovne studije arhitekture i master studije roda, a trenutno je na doktorskim studijama politikologije na Fakultetu političkih nauka. Radi u kolektivu Ministarstvo prostora, a članica je i suonivačica Platforme za teoriju i praksu zajedničkih dobara – Zajedničko. Njen aktivistički i istraživački rad preseca oblasti urbanih kritičkih studija, feminističke i savremene političke teorije, sa posebnim fokusom na teme stanovanja i prostorne nejednakosti.

Milijana Trifković

Milijana Trifković diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije – međunarodnopravni modul. U Inicijativi A11 angažovana je od njenog osnivanja, kao pravna koordinatorka. Zaštitom ljudskih prava i pružanjem besplatne pravne pomoći pripadnicima ranjivih grupa bavi se od 2008. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milijana je interna članica Upravnog odbora Inicijative A 11.