Inicijativa A 11

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Inicijativa A 11 je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika/ca ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.

Ciljevi inicijative se ostvaruju kroz aktivnosti kao što su:

  • Monitoring sprovođenja javnih politika, domaćih i međunarodnih propisa i preporuka ugovornih tela i međunarodnih organizacija;
  • Javno zagovaranja za unapređenje i punu primenu propisa kojima se štite fundamentalna ljudska prava;
  • Dokumentovanje i izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava;
  • Strateško zastupanje u slučajevima kršenja ljudskih prava;
  • Sprovođenje kampanja i edukativnih programa usmerenih na podizanje svesti i obrazovanje za ljudska prava;
  • Grassroot aktivizam.

U svom radu organizacija se rukovodi načelima kao što su jednakost, dostojanstvo, solidarnost, socijalna pravda, inkluzivnost i rodna ravnopravnost.