Prilozi

KRIMINALIZACIJA RADA SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA
DISKRIMINACIJA NOSAČA PRTLJAGA NA BEOGRADSKOJ AUTOBUSKOJ STANICI
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o diskriminaciji
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
Komentari na Nacrt zakona o socijalnoj karti
Šta nam donosi potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentari na dodatni izveštaj Srbije koji je upućen Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija
Zapažanja sa konferencije „Dan posle Dana ljudskih prava – gde smo sada?“
Protiv daljeg urušavanja ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji

U Beogradu, 25. januara 2019. godine

Dodatak objavljen u dnevnom listu “Danas” – Ljudska prava: Novi pristup
Propratni materijali sa konferencije “Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?”
U fokusu: četiri godine prinudnog rada u Srbiji – rezultati primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći
Prilog za izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2019. godinu
Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

6. avgust 2018. godine