zvezdica_a11_transparent-40x40

Inicijativa A11 je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija koja se bavi promocijom, unapređenjem i zaštitom ljudskih prava pripadnika/ca ranjivih, marginalizovanih i diskriminisanih grupa sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava.

zvezdica_a11_transparent-40x40

Predstavljamo vam tim Inicijative A 11, koji radi na unapređenju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

zvezdica_a11_transparent-40x40

Prijavite se za naš Bilten koji donosi najnovije vesti iz sveta ekonomskih i socijalnih prava.

zvezdica_a11_transparent-40x40

Ukoliko želite da nas podržite ili da uputite donacije, kliknite ovde!

ezgif.com-optimize

Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava marginalizovanih zajednica

Uz institucionalnu podršku Međunarodnog centra Olof Palme, Inicijativa A 11 radi na poboljšanju zaštite ekonomskih i socijalnih prava kroz povećano učešće marginalizovanih zajednica u procesima donošenja odluka koji su od značaja za uživanje ovih prava. Opisani cilj sprovodi se kroz četiri međusobno povezane i isprepletene grupe aktivnosti: edukaciju, zaštitu, solidarnost i informisanje.

Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa socijalnim pravima

Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica kroz bolji pristup lokalnoj integraciji i socijalnim pravima (pravo na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, stanovanje i zapošljavanje).

Video

Dani socijalnih prava | 2022

Dani socijalnih prava su manifestacija koja je u organizaciji Inicijative A 11 prvi put održana u maju 2022. godine. Na njoj je povodom desetogodišnjice od prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja “Belvil“ predstavljena izložba fotografija Sanje Knežević i Nikole Radića Lucatija, održana je panel diskusija o regionalnim perspektivama ekonomskih i socijalnih prava, a predstavljen je i godišnji izveštaj Inicijative A 11 o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

Život u Uzun Mirkovoj

Kratak dokumentarni film “Život u Uzun Mirkovoj” prikazuje probleme sa kojima se suočavaju interno raseljeni korisnici socijalnih stanova u naselju u Uzun Mirkovoj ulici u Požarevcu. Na primeru ovog naselja film ilustruje širi problem neodrživosti postojećih modela socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i njihove cenovne nepriuštivosti za one koji su najugroženiji.

Salvatore

„Salvatore“ je film o Romima i Romkinjama koji 20 godina od raseljenja sa Kosova još uvek žive u Bujanovcu, u poslednjem kolektivnom centru u Srbiji.

Film je nastao u okviru projekta „Lokalna integracija interno raseljenih lica kroz poboljšan pristup socijalnim i ekonomskim pravima“ koji je podržan od stane Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

Beskućništvo u Srbiji

Značajan broj ljudi u Srbiji se nalazi u situaciji beskućništva, a još veći broj njih je u riziku od beskućnišva. Ovaj film prikazuje probleme sa kojima se suočavaju, iz prespektive organizacija koje pružaju podršku ljudima iz ove ranjive društvene grupe.

Film je napravljen uz podršku Olof Palme međunarodnog centra.