Inicijativa A 11 podnela ustavnu žalbu zbog diskriminacije izbeglica u poreskom postupku

Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11 podnela je ustavnu žalbu u ime N. V., izbeglice iz bivše Jugoslavije, kojem je zbog diskriminatorne primene propisa neopravdano odbijeno umanjenje poreza za zakup stana koji mu je dat na korišćenje po izlasku iz kolektivnog centra.

Pored toga što je izmenama Zakona o porezima na imovinu iz jula 2014. godine propisano da se porez na imovinu plaća i za zakup socijalnih stanova i stanova za izbeglice i interno raseljena lica, položaj N. V. u ovom slučaju dodatno je otežan zbog diskriminatorne primene propisa prilikom odlučivanja o pravu na poreski kredit.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, poreski obveznik ima pravo na umanjenje utvrđenog poreza za iznos poreskog kredita ukoliko stanuje u stanu za koji plaća porez. N. V. to pravo nije odobreno zbog toga što u stanu u kojem živi nema prebivalište, već prijavu boravka. Nije uzeta u obzir specifična situacija u kojoj se on nalazi – da kao izbeglo lice nikako i ne može da prijavi prebivalište u Republici Srbiji.

Stoga je Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11 podnela ustavnu žalbu zbog povrede načela jednakosti u vezi sa ostvarivanjem prava na imovinu, kao i zbog povrede prava na pravično suđenje. U ustavnoj žalbi je ukazano i na praksu Evropskog suda za ljudska prava, koji je uspostavio standard prema kojem diskriminacija postoji i kada države bez objektivnog i razumnog opravdanja ne postupaju drugačije prema osobama čija je situacija znatno drugačija nego kod ostalih građana. Taj stav potvrđen je i u skorijoj presudi Guberina protiv Hrvatske, u kojoj je zaključeno da se prilikom propisivanja poreskih olakšica moraju uzeti u obzir specifične potrebe osoba koje trpe diskriminaciju.

Imajući u vidu da je Ministarstvo finansija Republike Srbije donelo i obavezujuće mišljenje po kojem se u slučaju oporezivanja stanovanja izbeglica u postupku ostvarivanja prava na poreski kredit stanovanje dokazuje isključivo prijavom prebivališta, kao i da taj problem pogađa stotine izbeglica u Srbiji, Inicijativa A 11 će nastaviti da se bavi tim pitanjem i zahtevaće od nadležnih organa da omoguće poštovanje garantovanih ljudskih prava izbeglicama iz bivše Jugoslavije i drugim ugroženim kategorijama stanovništva.