Nakon pritužbe Inicijative A 11: Ministarstvo izmenilo (skoro sve) sporne uslove u konkursu za dodelu kuća na selu

Ministarstvo za brigu o selu odustalo je od pojedinih diskriminatornih uslova propisanih konkursom za kupovinu kuća na selu, a nakon što je na ovo kršenje Ustava i zakona upozorila Inicijativa A 11.

Tako je iz ovogodišnjeg, aktuelnog teksta konkursa na osnovu izmene uredbe izbačen uslov da učesnici na konkursu „nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga“, što je uslov koji je A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava ocenila kao suprotan ne samo Ustavu i Zakonu o zabrani diskriminacije, već i međunarodnim aktima.

Ipak, u aktuelnom tekstu konkursa za 2024. godinu ostala je odredba koja propisuje da se protiv kandidata ne vodi izvršni postupak, što je nažalost slučaj za određeni broj građana Srbije koji su u nezavidnom položaju, a imaju nužnu potrebu da se skuće i prežive.

Naime, Ministarstvo za brigu o selu u prošlogodišnjem konkursu uvrstilo je pomenuta tri uslova – neosuđivanost, nepostojanje krivičnog i nepostojanje izvršnog postupka na dan prijave, što su neopravdani uslovi koji su isključivali određene kategorije građana iz mogućnosti da reše svoje stambeno pitanje.

Budući da ni Ministarstvo za brigu o selu, ni Vlada Srbije, nisu pravovremeno reagovali na prošlogodišnji apel za uslađivanje uslova sa antidiskriminacionim propisima koji je poslala Inicijativa A 11, obratili smo se Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom zbog diskriminacije.

Na našu, ali i na radost građana koje su diskriminatorni uslovi sprečavali da potraže stambeno rešenje, Poverenica je Ministarstvu uputila Preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti. Zaključak Poverenice je da uslove konkursa ne ispunjavaju ni građani osuđeni na novčanu kaznu, uslovnu osudu ili sudsku opomenu ili građani pravnosnažno oslobođeni kazne. Takođe, uskraćivanje učešća na konkursu građanima protiv kojih se vodi krivični postupak ili istraga predstavlja kršenje postulata pretpostavke nevinosti.

Jedna od osnovnih svrha kažnjavanja je što uspešnija reintegracija bivših osuđenika i osuđenica u društvo, što se ne ogleda kroz diskriminatorne uslove javnih konkursa.

Ohrabruje činjenica da je Ministarstvo za brigu o selu u ovogodišnjem konkursu izbrisalo uslove koji se odnose na neosuđivanost i krivični postupak, ali je ostao sporni uslov koji se odnosi na vođenje izvršnog postupka.

Inicijativa A 11 insistira da je ovaj uslov potpuno nepotreban, naročito zbog činjenice da se od učesnika na konkursu traži da u dodeljenoj seoskoj kući žive neprekidno 10 godina – ova nekretnina svakako će biti pod zabeležbom zabrane otuđenja i opterećenja u korist ministarstva. Stoga, ne postoji nikakva opasnost da će ove seoske kuće biti predmet izmirenja dugova pred izvršiteljima, kao što je i Poverenica ukazala u svojoj preporuci.

Mnogi naši sugrađani upravo zbog opterećenja dugovima, usled izuzetno loših uslova za život, imaju postupke pred izvršiteljima, ali nikome od njih nije namera da budu dužnici i da na svojim leđima nose teret još veće ekonomske neizvesnosti i socijalne isključenosti.

Takođe, Poverenica je u svojoj preporuci ukazala da je Evropski sud za ljudska prava u dosadašnjoj praksi zauzeo stav da, ako se država odluči da pomogne svojim građanima kroz podsticajne mere i pomoć, to mora da učini bez diskriminacije svojih građana.

Zato Inicijativa A 11 nastavlja da insistira da se predmetni konkurs Ministarstva za brigu o selu, koji je izuzetno popularan i za čije sprovođenje je ove godine iz budžeta države izdvojeno pola milijarde dinara, zaista dovede u red.

Podsećamo da je prema podacima Ministarstva, u prethodne tri godine krov nad glavom steklo 10.000 građana, te bi za dobrobit celokupnog društva bilo značajno da ovo pravo ostvare i oni kojima bi taj krov najviše značio.