Završena druga po redu Škola ekonomskih i socijalnih prava

Druga po redu Škola ekonomskih i socijalnih prava, kroz seriju predavanja tokom decembra i januara, okupila je aktiviste, studente, sindikalce, radnike, novinare, pravnike i otvorila važna pitanja o nedeljivosti ljudskih prava. 

Fokus predavanja bio je na važnosti ekonomskih i socijalnih prava, njihovoj neopravdanoj skrajnutosti u javnim politikama, obavezama države i njihovom neispunjavanju, utuživosti i mehanizmima zaštite. 

Kroz uvodna predavanja govorilo se o prirodi i položaju ekonomskih i socijalnih prava u domaćem i međunarodnom sistemu zaštite ljudskih prava, uz podvlačenje činjenice da ona nisu ništa manje važna od građanskih i političkih. Naredni deo predavanja adresirao je posebna prava poput prava na adekvatno stanovanje i prava na socijalnu zaštitu. Pored toga govorili smo i o monitoringu ekonomskih i socijalnih prava i indikatorima za merenje njihove ostvarenosti. Posebno interesovanje polaznika dobilo je predavanje o uticaju mera ekonomske politike na siromaštvo, u okviru kog smo analizirali budžet Republike Srbije i njegovu (ne)posvećenost ekonomskim i socijalnim potrebama građana. Poslednji deo predavanja fokusirao se na pristup ekonomskim i socijalnim pravima posebno ugroženih grupa stanovništva – Roma, ljudi u pokretu, osoba sa invaliditetom i žena. 

Jedan od centralnih zaključaka kojem smo se vraćali tokom diskusija je koliko je za uživanje ekonomskih i socijalnih prava i građenje prakse njihove utuživosti važno da Republika Srbija ratifikuje Opcioni protokol uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Na ovaj način bi se omogućilo da se građani, kada domaći sudovi propuste da im zaštite njihova ekonomska i socijalna prava, mogu obratiti Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava i tako dobiti zaštitu poput one koju nudi Evropski sud za ljudska prava.  

Sara Ristić, polaznica Škole i projektna menadžerka centra za podršku izbeglicama Info park o svom iskustvu na ovom programu je rekla: „Kako su ekonomska i socijalna prava neodvojiv faktor koji utiče na sveokupnu dobrobit svih ljudi, a posebno ih je nužno uzeti u obzir u radu sa ljudima iz marginalizovanih grupa, meni je škola ESP bila jako korisna za svakodnevni aktivistički rad. Iako većina nas polaznika nema uže pravno obrazovanje, predavači su uspeli da nam na jasan i koncizan način daju osnovne informacije o pravnom okviru, teoriji i praksama vezanim za ESP i kako je njihovo ostvarivanje povezano sa položajem u društvu. Škola mi je zaista pomogla da šire sagledam probleme ljudi sa kojima radim i  da razumem koliko nam još borbe predstoji dok svako od nas ne bude uživao svoja ESP onako kako je zakonom i predviđeno!“

Natalija Havelka iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava (Osijek) osvrnula se na globalno stanje u kom se nalaze ekonomska i socijalna prava:„Socijalna nepravda i društvena nejednakost najviše pogađaju najmarginaliziranije članove našeg društva. Dužnost je svake države da poštuje pravne obaveze vezane uz ekonomska i socijalna ljudska prava i osigura svojim građanima/ka dostojanstven život, sigurnost, zaštitu. Da bi do ovoga došlo nužno je i proaktivno djelovanje građana i građanki  u cilju smanjenja društvene nejednakosti i približavanja socijalnoj pravdi. Upravo me sudjelovanje u Školi ekonomskih i socijalnih prava Inicijative A 11 dodatno motiviralo, osnažilo i usmjerilo za djelovanje u tom smjeru”.

Predavači su višegodišnjim direktnim iskustvom u oblastima kojima se bave dali dragocen doprinos diskusijama. Pored predavača iz Inicijative A 11, imali smo priliku da pričamo sa Frančeskom Feruljo iz međunarodne Mreže za ekonomska, socijalna i kulturna prava, Angelom Kasule programskom direktorkom Inicijative za socijalna i ekonomska prava iz Ugande, Aleksandrom Vićentijevićem iz Fiskalnog saveta, Lazarom Stefanovićem, saradnikom Inicijative za prava osoba sa invaliditetom i doktorandom na Bečkom Univerzitetu, Kosanom Beker, programskom direktorkom udruženja građanki FemPlatz, Nikolom Kovačevićem, ekspertom za migracije i pravo na azil, Jelenom Kasumović, saradnicom REDI i Inicijative A 11. 

Interesovanje za Školu i ove godine je bilo veliko pa je preko 30 polaznika i polaznica uspešno završilo program. Važno nam je da radimo na okupljanju ljudi koji žele da se bore za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava, te u budućnosti planiramo dodatne aktivnosti umrežavanja alumni zajednice Škole. Pozivamo vas da pratite naredne pozive koje ćemo objavljivati u vezi sa ovim programom i da nam se pridružite.