Praksa Komiteta

Praksa Komiteta Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kojim se pojedincima koji smatraju da su im povređena prava iz Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, po iscrpljivanju svih raspoloživih pravnih lekova u domaćem pravnom poretku daje mogućnost da se obrate za zaštitu svojih prava Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Opcioni protokol usvojen je 10. decembra 2008. godine, a stupio je na snagu 5. maja 2013. godine i od tada je praksa Komiteta nezaobilazni alat za tumačenje obaveza država koje su potpisale ovaj dokument u pogledu poštovanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Iako Republika Srbija još uvek nije potpisala ovaj međunarodni ugovor, smatramo da je važno da građanima, aktivistima, organizacijama koje se bave zaštitom ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava i stručnoj javnosti, približimo praksu Komiteta. Približavanje prakse Komiteta Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava doprineće boljem razumevanju ovih prava. Pored toga, nadamo se da će ovo približavanje uticati na njihovu bolju zaštitu i ostvarivanje i u Republici Srbiji.

Zbog toga objavljujemo pregled najznačajnijih odluka koje su do sada donete u praksi Komiteta.

Za više informacija o Opcionom protokolu, posetite: https://www.a11initiative.org/protokol/

Naziv predmeta Član Pakta o kom se raspravlja u predmetu Najvažnija pravna pitanja (ključne reči) Datum donošenja odluke Vrsta odluke
Fátima El Ayoubi i Mohamed El Azouan Azouz p. Španije
 • MPESKP-11-1
 • prihvatljivost – iscrpljivanje nacionalnih pravnih lekova
 • prava na stanovanje
19. februar 2021. godine Usvajanje stavova
Hakima El Goumari i Ahmed Tidli p. Španije
 • MPESKP-11-1
  18. februar 2021. godine Usvajanje stavova
Rosario Gómez-Limón Pardo p. Španije
 • MPESKP-11-1
 • MPESKP-OP-5-1
  5. mart 2020. godine Usvajanje stavova
Maribel Viviana Lopez Alban p. Španije
 • MPESKP-11-1
 • prihvatljivost – iscrpljivanje nacionalnih pravnih lekova
 • prava na stanovanje
11. oktobar 2019. godine Usvajanje stavova
S.C. i G.P. p. Italije
 • MPESKP-10
 • MPESKP-12
 • MPESKP-15-1-b
 • MPESKP-15-3
 • MPESKP-15-4
 • MPESKP-3
 • prihvatljivost – iscrpljivanje nacionalnih
 • prihvatljivost – ratione temporis
 • prihvatljivost -status žrtve
 • zdravstvena prava
7. mart 2019. godine Usvajanje stavova
Marcia Cecilia Trujillo Calero p. Ekvadora
 • MPESKP-2-2
 • MPESKP-3
 • MPESKP-9
 • MPESKP-OP-3-2-b
 • MPESKP-OP-3-2-d
 • MPESKP-OP-3-2-e
 • prihvatljivost – očigledno neosnovano
 • prihvatljivost – ratione materiae
 • prihvatljivost – ratione temporis
 • diskriminacija žena
 • ravnopravnost muškaraca i žena
 • prava socijalne zaštite
26. mart 2018. godine Usvajanje stavova
Mohamed Ben Djazia i Naouel Bellili p. Španije
 • MPESKP-11-1
 • prihvatljivost – nekompatibilno
 • prihvatljivost – očigledno neosnovano
 • prava na stanovanje
20. jun 2017. godine Usvajanje stavova
I.D.G. p. Španije
 • MPESKP-11-1
 • MPESKP-2-1
 • MPESKP-OP-3-2-b
 • prihvatljivost – ratione temporis
 • efikasan pravni lek
 • prava na stanovanje
17. jun 2015. godine Usvajanje stavova
S.S.R. p. Španije
 • MPESKP-11-1
 • prihvatljivost – očigledno neosnovano
 • prihvatljivost – ratione materiae
 • prava na stanovanje
11. oktobar 2019. godine Predmet odbačen
Ana Esther Alarcón Flores i drugi p. Ekvadora  
 • prihvatljivost – iscrpljivanje nacionalnih pravnih lekova
 • prihvatljivost – očigledno neosnovano
 • prihvatljivost – ratione temporis
 • prava socijalne zaštite
4. oktobar 2017. godine Predmet odbačen