Izveštaji

„Svakodnevna nepravda“ – Izveštaj o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji

Maj 2024.

Pred vama je izveštaj o stanju ekonomskih i socijalnih prava Inicijative A 11 za 2022. i 2023. godinu.

Izveštaj o nasilnim upadima policije u romsko naselje Vuka Vrčevića

Maj 2024.

Pravni tim Inicijative A 11 javnosti predočava pojedinosti slučaja od 10. februara 2024. godine, kad su neidentifikovani policijski službenici upali u neformalno romsko naselje u Vuka Vrčevića i, sumnja se, počinili više krivičnih dela iz Krivičnog zakonika, uključujući zlostavljanje i mučenje.

Ključni nalazi o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u 2023. godini

Decembar 2023.

Svrha ovog istraživanja jeste da pruži uvid u funkcionisanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u prve četiri godine njegove primene, sa posebnim osvrtom na ranjive pojedince i grupe, kao i na brojne probleme sa kojima se oni suočavaju u pokušaju da ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji – Sažetak

Jul 2023.

 

Utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji – drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje

Jul 2023.

Sveobuhvatna analiza utuživosti ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji ispituje u kojoj meri su ekonomska i socijalna prava zagarantovana i zaštićena u Srbiji, kao i nedostatke postojećih mehanizama zaštite. Konkretno, ova analiza se odnosi na pravo na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, rad i stanovanje. Polazeći od uočenih nedostataka, analiza ukazuje na prednosti koje bi ratifikacija Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima mogla da ima i ispituje mogućnosti unapređenja mehanizama zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

Izveštaj o primeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u 2022.

Decembar 2022.

Svrha ovog kratkog izveštaja je da pruži uvid u funkcionisanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u prve tri godine njegove primene, sa posebnim osvrtom na ranjive pojedince i grupe i probleme sa kojima se oni susreću u pokušajima da ostvare pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Vodič za zaštitu podataka o ličnosti namenjen udruženjima građana koja se bave socijalnom zaštitom 

 

Septembar 2022.

Ovaj vodič prvenstveno je namenjen udruženjima građana koja se bave socijalnom zaštitom, sa namenom da posluži kao ispomoć za bolje razumevanje propisa i podsetnik na praktične aspekte primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U vodiču su obrađeni osnovni pojmovi iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, objašnjenje postupka zaštite u slučaju povrede prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, kao i procedura postupanja po zahtevima fizičkih lica ostvarenje prava.

Iskrivljena slika – Ekonomska i socijalna prava u Srbiji 

Maj 2022.

Ovo je izveštaj Inicijative A 11 koji prikazuje najznačajnije novine i izazove tokom 2021. godine u pet oblasti ključnih za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava – oblasti rada, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, obrazovanja i stanovanja.

Godišnji izveštaj o radu za 2021. godinu

Januar 2022.


Ovaj izveštaj prikazuje efekte našeg rada u 2021. godini

Uslovi života i rada građevinskih radnika fabrike Linglong iz Vijetnama

Novembar 2021.

Ovaj zajednički izveštaj koji su pripremile ASTRA i Inicijativa A 11 pruža informacije o uslovima života i rada građevinskih radnika fabrike Linglong iz Vijetnama, uključujući informacije o njihovom radnom statusu, identifikovanim pokazateljima trgovine ljudima, uslovima smeštaja i informacijama o njihovom pristupu zdravstvenoj zaštiti i pravu na adekvatan smeštaj.

Utuživost ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji

 

Oktobar 2021.

Sveobuhvatna analiza utuživosti ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji ispituje u kojoj meri su ekonomska i socijalna prava zagarantovana i zaštićena u Srbiji, kao i nedostatke postojećih mehanizama zaštite. Konkretno, ova analiza se odnosi na pravo na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, rad i stanovanje. Polazeći od uočenih nedostataka, analiza ukazuje na prednosti koje bi ratifikacija Opcionog protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima mogla da ima i ispituje mogućnosti unapređenja mehanizama zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.

Preporuke za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava tokom krize izazvane pandemijom

Avgust 2021.

Ove preporuke su zamišljene kao predlozi za otvaranje diskusije o nekim od ključnih pitanja identifikovanih tokom prvog talasa krize izazvane virusom korona.  One mogu da posluže donosiocima odluka, stručnim telima i državnim organima u predlaganju i kreiranju novih mera, a organizacija civilnog društva, sindikatima, grupama aktivista i ostalima u kreiranju aktivnosti u cilju unapređenja ekonomskih i socijalnih prava tokom krize izazvane KOVID-19 pandemijom.

 

Položaj radnica u trgovinskim radnjama tokom pandemije Covid-19

 

April 2021.

Ovaj izveštaj predstavlja glavne nalaze istraživanja Inicijative A 11 o položaju i uslovima rada žena u trgovini tokom KOVID-19 pandemije. Izveštaj dodatno ukazuje da su radna prava  žena u trgovini nazadovala u prvoj godini pandemije.

Godišnji izveštaj o radu za 2020.

Januar 2021.


Ovaj izveštaj prikazuje efekte našeg rada u 2020. godini

Primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz ugla interno raseljenih lica 

 

Decembar 2020.

Ovaj izveštaj je fokusiran na sprovođenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sa posebnim osvrtom na interno raseljena lica. Nakon kratkog osvrta na odredbe Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, u izveštaju su istaknuti glavni izazovi sa kojima se najugroženiji građani susreću u pristupu besplatnoj pravnoj pomoći, ilustrovani kroz studije slučaja, nalaze i svedočenja fokus grupa sa pripadnicima ugroženih grupa.

 

Preduslov integracije – Pravo na rad izbeglica i tražilaca azila u Republici Srbiji 

Decembar 2020.

Izveštaj se fokusira na pravo na rad izbeglica i tražilaca azila u Republici Srbiji, kao pretpostavku za njihovu integraciju. Prvi deo izveštaja pruža pregled relevantnog međunarodnog i nacionalnog pravnog okvira, dok drugi deo analizira pravo na rad izbeglica i tražilaca azila u praksi. Nakon statističkih podataka o osobama kojima je odobren azil i o izdatim radnim dozvolama, izveštaj nudi preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti. 

 

Ljudska prava u Srbiji tokom prvog talasa korona virusa: od poricanja opasnosti do vanrednog stanja

 

Avgust 2020.

Posebno uzimajući u obzir standarde zaštite ljudskih prava, ova analiza sadrži pregled važnih događaja i mera u Srbiji u vezi sa epidemijom KOVID-19 tokom prvih pet meseci od prvog registrovanog slučaja zaraze u Srbiji. Cilj ove analize je, s jedne strane, da se identifikuju akti i mere kojima se krše ljudska prava i da se ispita da li su prekoračene granice onoga što se može smatrati opravdanim i neophodnim. Analiza ukazuje i na situacije u kojima nije bilo odgovora države kada je bila potrebna intervencija kako bi se sprečilo kršenje ljudskih prava.

Priručnik “Kako da ostvarite prava?” (drugo, dopunjeno izdanje)

2020.

Drugo izdanje ovog vodiča služi kao podsetnik o načinu ostvarivanja prava u vezi sa pristupom besplatnoj pravnoj pomoći, ličnim dokumentima, obrazovanjem, pravom na rad, zdravstvenom zaštitom, stanovanjem, bezbednošću u zajednici.

Lišenje slobode izbeglica, tražilaca azila i migranata u Republici Srbiji

 

Mart 2020.

Cilj ove analize je da se objasne posledice koje je redovni i vanredni zakonski okvir kojim je uvedeno „privremeno ograničenje kretanja” izbeglica, tražilaca azila i migranata prouzrokovao na uživanje osnovnih ljudskih prava ovim kategorijama ljudi. Takođe istražuje kako ovaj pravni okvir krši pravo na slobodu i bezbednost lica. Ispituje se da li su navedena ograničenja i odstupanja u skladu sa međunarodnim konvencijama, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i Ustavom Republike Srbije.

 

Analiza mera za odstupanje od ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji izazvanog epidemijom zarazne bolesti KOVID-19

 

Mart 2020.

Cilj ove analize je da pokaže u kojoj meri su mere odstupanja od ljudskih prava, donete pod okriljem vanrednog stanja, uticale na svakodnevni život građana Republike Srbije i da li su sprovedene na način propisan Ustavom. Analiza je podeljena u dva dela. Prvi deo pruža pregled uvedenog „hitnog“ pravnog okvira, kao i mapiranje derogiranih ljudskih prava. Drugi deo pruža pregled međunarodnih obaveza koje se moraju poštovati kako bi odstupanja bila prihvatljiva.

 

Prava drugog reda – Socijalna prava u svetlu mera štednje

 

 Februar 2020.

Ovo je prvi izveštaj Inicijative A 11 koji ispituje ostvarivanje ključnih ekonomskih i socijalnih prava, od prava na socijalnu zaštitu i stanovanje, do prava na zdravstvenu zaštitu i drugih takozvanih ljudskih prava druge generacije. Poseban fokus ovog izveštaja je na posledicama svetske ekonomske krize i uticaju mera štednje na pravo na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu i stanovanje građana iz najugroženijih grupa.

Kako izgleda život u neformalnim kolektivnim centrima u Srbiji

 

Oktobar i novembar 2019.

Ovo istraživanje, sprovedeno u deset neformalnih kolektivnih centara i neformalnih naselja u kojima žive interno raseljena lica, ispituje uslove raseljenih lica koji žive u ovim centrima, posebno njihov položaj u pogledu ostvarivanja prava na stanovanje, obrazovanje, rad i zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, i socijalnu zaštitu kako bi ukazali na njihovu marginalizaciju i potrebu da se prioritizuju problemi sa kojima se suočavaju.

 

Priručnik „Niko bez doma!“
Priručnik „Ko radi rad?“
Priručnik „Kako prikupljamo podatke o kršenjima ljudskih prava?“

Korisna znanja za unapređenje rada organizacija za ljudska prava

 

Jul 2019.

Ova publikacija je primarno namenjena aktivistima i svima onima koji se bave zaštitom ljudskih prava kroz rad u nevladinim organizacijama, lokalnim inicijativama i drugim aktivističkim grupama. Cilj publikacije je da ponudi nove ideje za unapređenje rada organizacija koje se bave ljudskim pravima, posebno njihov monitoring i zagovarački rad, kao i napore da osnaže ugožene pojedince i zajednice.

 

Priručnik „Kako da ostvarite prava?“

Ovaj kratak vodič služi kao podsetnik o načinu ostvarivanja prava u vezi sa pristupom ličnim dokumentima, obrazovanjem, pravom na rad, zdravstvenom zaštitom, stanovanjem, bezbednošću u zajednici.

Priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“
Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica u Srbiji

 

Kroz ovaj izveštaj, Inicijativa A 11 ističe glavne izazove sa kojima se interno raseljena lica (IRL) suočavaju u svom pristupu socijalnim pravima i nudi preporuke za unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica u Srbiji. Pored poteškoća i preporuka u oblasti stanovanja i socijalne i zdravstvene zaštite, u izveštaju je posebna pažnja posvećena preprekama u vezi sa pristupom ličnim dokumentima i prijavom prebivališta

Efekat politika ekonomske reforme na ženska ljudska prava
Izveštaj napravljen na osnovu upitnika pripremljenog od strane Specijalnog izvestioca za pravo na adekvatno stanovanje povodom pripreme njenog predstojećeg izveštaja za Generalnu skupštinu UN vezanu za pitanje neformalnih naselja i ljudskih prava
Interno raseljena lica u Srbiji:
Kako do prava na dostojanstven život?

 

Oktobar 2018.

Ovaj zagovarački dokument predstavlja najhitnija pitanja za lokalnu integraciju interno raseljenih lica u Srbiji, praćen preporukama za bolji pristup pravima, fokusirajući se na četiri prioritetne oblasti značajne za položaj IRL (učešće, nacionalna politika i pravni okvir, relevantni podaci i trajna rešenja).