Preporuka Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori Srbije zbog nejednakog tretmana osoba bez dokumenata

Inicijativa A 11 u svom radu primetila je da prilikom utvrđivanja identiteta i overe potpisa kod osoba koje nemaju lična dokumenta, dolazi do različitih primena Javnobeležničke tarife. Tako, u situacijama kada identitet lica potvrđuju dva svedoka identiteta, oni se nekada računaju kao pozvani svedoci, a ne kao svedoci identiteta, što dovodi do uvećanja nagrade i većih troškova za ove, ionako već materijalno ugrožene građane. 

Pošto su lica bez dokumenata najčešće pripadnici romske nacionalne manjine koji su višestruko marginalizovana društvena grupa, a overa potpisa im je potrebna za ostvarivanje  drugih prava, Inicijativa A 11 se nakon neuspeših pokušaja da Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori ukaže na štetnost ove neujednačene prakse, na kraju obratila Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Po sagledavanju svih okolnosti ove prakse, u preporuci mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije koju je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uputio Ministarstvu pravde i Javnobeležničkoj komori Srbije, ističe se da je neophodno da se preduzmu mere kako bi se prilikom određivanja visine nagrade javnih beležnika za overu potpisa ove kategorije stanovništva uzelo u obzir da oni spadaju u kategoriju najugroženijih lica, kao i da se prema licima koji ne poseduju lična dokumenta, shodno zakonu, identitet utvrđuje isključivo putem saslušanja dva svedoka identiteta.

Poverenica je u preporuci navela da lica koja nemaju dokumenta, upravo zbog te situacije nisu u mogućnosti da dokažu svoje loše imovinsko stanje i da ostvare pravo na predviđena oslobođenja ili umanjenja naplate nagrada koje obračunavaju notari. 

S obzirom da su postupci koje sprovode javni beležnici preduslovi za vođenje drugih postupaka koji treba da rezultiraju pribavljanjem ličnih dokumenata najugroženijih građana, kroz vođenje upravnih ili sudskih postupaka, Poverenica je uputila ovu preporuku sa ciljem unapređenja njihovog položaja i smanjenja diskriminacije.

Inicijativa A 11 će pratiti sprovođenje ove preporuke i u daljem radu nastojati da nastavi da radi na poboljšanju položaja lica bez dokumenata u Srbiji.