Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da su dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković diskriminisali Rome

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava obaveštava javnost da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela mišljenje sa preporukom br. 07-00-72/2022-02 kojim je utvrdila da su dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković tekstom „Raj u Vuka Vrčevića“ objavljenim 22. februara 2022. godine izvršili uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje je povredilo dostojanstvo pripadnika romske nacionalne manjine, suprotno odredbama iz čl. 12 Zakona o zabrani diskriminacije.

Mišljenje sa preporukom doneto je nakon pritužbi koje su Poverenici za zaštitu ravnopravnosti podneli Vojvođanski romski centar, udruženje „Ustanite Romi“ Novi Sad i Inicijativa A 11. 

Poverenica je u mišljenju utvrdila da navodi iz teksta autora kolumne koji govore o podizanju kartonskih naselja kao tradiciji Roma, o kamenovanju vatrogasaca i prosjačenju, te džeparenju i uživanju droga predstavljaju oblik diskriminacije koji je zabranjen čl. 12 Zakona, jer se njima šire uobičajeni negativni stereotipi i predrasude prema Romima. Takođe, u mišljenju je navedeno da je nejasno kakvu kritiku donosilaca političkih odluka usmerenih na Rome autor iznosi kroz navode da su ovakva postupanja viševekovna tradicija Roma. Na kraju je posebno istaknuto i da ovakve diskriminatorne izjave imaju posebnu težinu jer je autor kolumne javna ličnost, a dnevni list „Danas“ među najtiražnijim dnevnim listovima u Srbiji.

Poverenica je u mišljenju ponovila ranije stavove da uvredljiv govor zasnovan na ličnom svojstvu prema određenoj grupi sam po sebi predstavlja pravljenje razlike u odnosu na druge koji nisu predmet takvih uvreda. Poverenica je pojasnila dnevnom listu „Danas“ i da ne postoji povreda prava na odbranu u ovom postupku, time što je ovaj organ pre donošenja mišljenja po pritužbi (zapravo i pre podnošenja pritužbi) izdala upozorenje javnosti u skladu sa čl. 33 Zakona o zabrani diskriminacije.

U ekstenzivnom odgovoru na pritužbu, dnevni list „Danas“ je, između ostalog, naveo da je kolumna kroz preterivanje i šokantan opis pledirala da rasvetli važan društveni fenomen. Takođe, dnevni list „Danas“ je istakao da sve pritužbe sadrže formalne nedostatke, zahtevalo se da se stvar ne posmatra kroz prizmu „španske inkvizicije“, te da je posebno opasno neodgovorno ukazivanje na čl. 13 Zakona o zabrani diskriminacije jer se time dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković bez dokaza optužuju za teške oblike diskriminacije.

U odnosu na pritužbu koju je podnela Inicijativa A 11, dnevni list „Danas“ je istakao da postoji „povod za određenu sumnju u njenu dobronamernost i potpunost“.

Na kraju, Marko Vidojković, autor kolumne, je takođe uputio izjašnjenje u kom je istakao da godinama radi na zaštiti ugroženih društvenih, nacionalnih i socijalnih grupa, te da je bio žrtva hajke povodom objavljenog teksta, da mu je jasno da ne može svako da razume tekst koji je napisao, kao i da mu sto četrdeset objavljenih dela u katalogu Narodne biblioteke Srbije daju za pravo da slobodno bira kako će pristupiti određenoj temi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti odredila je rok od 30 dana u kom je neophodno da se dnevni list „Danas“ i Marko Vidojković sastanu sa podnosiocima pritužbe na kom će se bliže upoznati sa izazovima sa kojima se suočava romska populacija. Takođe, Poverenica je uputila preporuku dnevnom listu „Danas“ i Marku Vidojkoviću da se ubuduće uzdrže od objavljivanja sadržaja kojima se vređa dostojanstvo Roma i Romkinja.

Imajući u vidu da krajem marta 2022. godine Komisija za žalbe Saveta za štampu povodom ove kolumne nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je došlo do kršenja Kodeksa novinara Srbije, na šta se i dnevni list „Danas“ pozivao u svom odgovoru na pritužbe, Inicijativa A 11 će u narednom periodu inicirati kontakte sa Savetom i kako bi doprinela diskusiji o razumevanju položaja Roma i Romkinja i njihovog medijskog predstavljanja.