Konkurs – Ekspert za izradu budžetske analize

U cilju bolje zaštite ekonomskih i socijalnih prava tokom i nakon pandemije Covid-19, udruženje A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, u partnerstvu sa Forumom Roma Srbije, Centrom za istraživanje javnih politika i Međunarodnim komitetom za spasavanje izbeglica (IRC) sprovodi projekat “Unapređenje kapaciteta OCD u Srbiji da zaštite ekonomska i socijalna prava Roma i migranata po izbijanju pandemije Covid – 19”. 

Glavni cilj projekta je uvođenje pristupa zasnovanog na ekonomskim i socijalnim pravima u odgovorima upravljanja smanjenjem rizika od katastrofa – kroz direktno uključivanje pogođenih zajednica – najugroženijih Roma, izbeglica i migranata, i jačanje kapaciteta za suočavanje sa budućim vanrednim situacijama.

Konsultantska pozicija

Posao konsultanta/konsultantkinje podrazumevaće izradu budžetske analize mera usvojenih tokom i neposredno nakon izbijanja pandemije Covid-19, kao i efekata mera ublažavanja posledica pandemije, posebno iz perspektive progresivnog ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava. To podrazumeva budžetsku analizu troškova Vlade i uticaja odluka ekonomske politike na uživanje ekonomskih i socijalnih prava Roma i migranata, iz ugla maksimalnog korišćenja raspoloživih resursa, progresivnog ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava, nediskriminacije, proporcionalnosti mera i učešća pogođenih zajednica u procesu donošenja budžetskih odluka. Analiza budžeta biće sastavni deo analize uticaja Covid-19 na poštovanje ekonomskih i socijalnih prava Roma i migranata u Srbiji koja će biti izrađena u okviru gorenavedenog projekta.

Opis zaduženja:

  • Uvodni sastanak sa projektnim timom Inicijative A 11 na kom će se diskutovati o detaljima zadatka, metodologiji i izradi analize; 
  • Izrada nacrta i konačnog teksta budžetske analize;
  • Usklađivanje budžetske analize sa komentarima projektnog tima Inicijative A 11; 
  • Davanje komentara i preporuka za analizu uticaja Covid-19 na poštovanje ekonomskih i socijalnih prava Roma i migranata u Srbiji;
  • Dostavljanje konačnog izveštaja o radnom angažovanju.

Od kandidata/kandidatkinje se očekuju sledeće kvalifikacije:

  • Završen Ekonomski fakultet (ili fakultet druge srodne oblasti); 
  • Najmanje dve godine radnog iskustva, poželjno (ali ne nužno) u javnom sektoru; 
  • Poznavanje srpskog i engleskog jezika; 
  • Upoznatost sa sistemom zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Republici Srbiji.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, molimo Vas da CV i svoju finansijsku ponudu dostavite na email office@a11initiative.org najkasnije do 12. aprila 2022. godine. Detalji u vezi sa konsultantskom pozicijom nalaze se ovde.

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pruža jednake mogućnosti svima i ohrabruje sve kandidate i kandidatkinje koji smatraju da poseduju potrebne kvalifikacije za ovu poziciju da se prijave na konkurs.  

Od kandidata se očekuje da poseduju senzitivisanost prema posebno ugroženim kategorijama stanovništva i da radu u Inicijativi A 11 pristupe kroz uvažavanje specifičnosti i položaja svakog pojedinca bez obzira na pol, nacionalnu pripadnost, versko opredeljenje, seksualnu orijentaciju ili druge karakteristike.

Napomena: Biće kontaktirani samo oni kandidati/kandidatkinje koji uđu u uži izbor. Inicijativa A 11 zadržava pravo da ne zaključi ugovor o saradnji ni sa jednim od prijavljenih kandidata/kandidatkinja. 

 

Projekat finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).