Inicijativa A 11 sa predsednicom EBRD o slučaju raseljenih Roma iz Vinče

Zajedno sa organizacijama civilnog društva iz Srbije, predstavnici Inicijative A 11 učestvovali su na sastanku sa Odile Renaud-Basso, predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji je održan 8. jula 2024. godine u Beogradu.

Tokom sastanka predstavnici Inicijative A 11 su ukazali da u okviru projekata koji imaju komponentu zelene tranzicije, a finansijski su podržani od EBRD-a, individualni sakupljači sekundarnih sirovina nisu u dovoljnoj meri prepoznati kao akteri sa znanjima, veštinama i iskustvima koja mogu biti korisna za njihovo uključivanje u ove procese. Istaknuto je da pomenuti projekti često dovode do gubitka izvora prihoda za sakupljače, koji potom najčešće postaju zavisni od minimalnih novčanih socijalnih davanja sa kojima ne mogu da zadovolje osnovne životne potrebe.

Podsetili su na procene da se broj individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u Srbiji kreće između 40.000 i 50.000 i da većinu njih čine Romi i Romkinje. Zakon o upravljanju otpadom prepoznaje individualne sakupljače sekundarnih sirovina kao fizička lica koja prikupljaju sortirani neopasan otpad, međutim postojeći zakonski okvir ne pruža adekvatno rešenje za regulisanje njihovog radnog statusa.

Osim sa nesigurnim, izuzetno teški, i nebezbednim uslovima rada, sakupljači sekundarnih sirovina suočavaju se i sa kriminalizacijom svog rada. Naime, Zakon o komunalnim delatnostima, kao i lokalne odluke o komunalnoj delatnosti u mnogim gradovima u Srbiji, sankcionišu prikupljanje i skladištenje sekundarnih sirovina, a kazne za ovu vrstu prekršaja kreću se od 10.000 do 50.000 dinara.

Takođe smo podsetili da je projekat Belgrade Solid Waste PPP, koji uključuje izgradnju spalionice i sanaciju deponije u Vinči, inače podržan kreditom EBRD-a, 2018. godine doveo do raseljavanja 17 romskih porodica koje su živele i radile na deponiji. Uprkos žalbi Nezavisnom mehanizmu za projektnu odgovornost (IPAM) EBRD-a i medijaciji sprovedenoj u okviru procesa rešavanja problema koji je pre godinu dana okončan sporazumom između svih uključenih strana, raseljene porodice se još uvek suočavaju sa poteškoćama u obnovi izvora prihoda i pristupu adekvatnom stanovanju.

Predsednica EBRD-a je tom prilikom naglasila da će banka nastaviti da sa posebnom pažnjom prati realizaciju postignutog sporazuma.

Osim toga, predstavnici Inicijative A 11 iskoristili su priliku da ukažu da se u političkoj proceni strategije EBRD-a za Srbiju za period od 2023 – 2028. između ostalog uzima u obzir stanje građanskih i političkih prava, ali da upadljivo ostaju izostavljena ekonomska i socijalna prava koja takođe ravnopravno spadaju u korpus ljudskih prava.

Poštovanje prava na rad, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i adekvatno stanovanje od presudnog su značaja za smanjenje nejednakosti, siromaštva i socijalne isključenosti i stvaranje inkluzivnog društva zasnovanog na vrednostima socijalne pravde.