Inicijativa A 11 i Share fondacija pripremile komentare na Nacrt zakona o socijalnoj karti

 U toku javne rasprave o Nacrtu zakona o socijalnoj kartikoju je otvorilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Inicijativa A 11 je zajedno sa Share fondacijom pripremila i podnela komentare na predloženi zakonski tekst. 

Polazeći od značaja ovog zakona za najavljenu sveobuhvatnu reformu sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji, smatramo da je neophodno detaljnije urediti ovu oblast kako bi se preciznije regulisala određena pitanja od značaja za uvođenje sistema socijalnih karata. 

Komentari koji se odnose na unapređenje predloženog zakonskog teksta odnose se pre svega na preciziranje određenih pravnih instituta koji se pominju u Nacrtu zakona o socijalnoj karti, kao i na poštovanje načela jedinstva pravnog poretka iz čl. 194. Ustava Republike Srbije. 

Nadalje, kao jednu od ključnih spornih oblasti u Nacrtu zakona o socijalnoj karti, Inicijativa A 11 i Share fondacije istakle su njegovu neusaglašenost sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nepostojanje procene uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti. Ova procena obavezna je zbog prirode, obima, okolnosti i svrhe obrade, te postojanja potencijalnog rizika za prava i slobode fizičkih lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju u sistemu socijalnih karata. 

Na kraju, analiza Nacrta zakona o socijalnoj karti pokazala je da se njime nedovoljno jasno propisuje na koji način se uspostavljanjem sistema socijalnih karata na način na koji su one predviđene u postojećem Nacrtu, unapređuje rad organa koji su nadležni za pružanje usluga socijalne karte. Usled toga, nedovoljno je jasno i kakav je dodatni doprinos ovog propisa onome što je već obaveza organa uprave prema drugim zakonima koji regulišu oblast elektronske uprave.  

Imajući u vidu da je Republika Srbija u okviru kredita Svetske banke za sprovođenje DILS projekta već iskoristila znatna finansijska sredstva za uspostavljanje centralizovanog sistema za upravljanje informacijama u institucijama socijalne zaštite kojim je predviđen razvoj i opremanje infrastrukturom i softverima svih 265 centara za socijalni rad i obuka 600 zaposlenih u centrima za socijalni rad, a koji je ostao neoperativan, postavlja se pitanje svrsishodnosti uvođenja sistema socijalnih karata pre osposobljavanja sistema koji je već uspostavljen. 

Komentare na Nacrt zakona o socijalnoj karti koji su podneti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja možete pronaći OVDE.