Evropski sud za ljudska prava pokrenuo postupak protiv Srbije zbog izostanka podrške najugroženijima u borbi protiv korona virusa

U Beogradu, 22. aprila 2020. godine, Evropski sud za ljudska prava pokrenuo je postupak za izricanje privremene mere Republici Srbiji zbog opasnosti od povrede prava na život i zabrane nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema Romima koji žive u neformalnom naselju Čukarička šuma u Beogradu.

U ovom naselju stanuje 70 romskih porodica koje su od 1999. godine kada su izbegle sa Kosova prepuštene same sebi, bez ikakvih uslova za život – bez vode, struje i organizovanog odnošenja smeća, okružene šumom, odnedavno u društvu pacova. U uslovima pandemije korona virusa, kada se na sve građane apeluje da pojačanom higijenom utiču na usporavanje širenja zaraze i zaštite sebe i svoje porodice, nekoliko stotina ljudi koji ovde žive nemaju nikakvu mogućnost za to.

Nakon više pokušaja Inicijative A 11 da animira Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere za zaštitu najugroženijih (o našim predlozima i apelima, niže u tekstu) i kada nije ostalo drugih načina za skretanje pažnje na probleme ovih ljudi, Inicijativa A 11 je podnela zahtev za izricanje privremene mere Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije.  

Evropski sud je postupio po ovom zahtevu odmah i pokrenuo postupak protiv Srbije, čime je jasno potvrđeno da stanje u ovom naselju i izostanak reakcije nadležnih, prestavljaju ozbiljan i realan rizik da dođe do nečovečnog i ponižavajućeg postupanja prema Romima iz ovog naselja i do povrede njihovog prava na život.

Ovom prilikom podsećamo da u Srbiji postoje najmanje 583 neformalna romska naselja. U skoro 40% ovih naselja kuće nisu priključene na vodovodnu mrežu. Ovo znači da najmanje 25.000 Roma i Romkinja u Srbiji živi bez vode. Inače, Inicijativa A 11 je još 17. marta uputila Apel Vladi Republike Srbije za hitno preduzimanje mera za zaštitu najugroženijih, da bi već 20. marta, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i pojedinim stručnjacima u oblasti socijalnih prava pripremila predlog mera za zaštitu najugroženijih tokom borbe protiv korona virusa i prosledila ga Vladi Srbije.

Na ovaj predlog mera do danas Vlada Republike Srbije nije odgovorila. U međuvremenu, stanje u neformalnim romskim naseljima na ivici je humanitarne katastrofe, a posebno su ugroženi Romi koji su raseljeni sa Kosova. Bez dovoljno prihoda, bez mogućnosti da obavljaju  poslove u neformalnoj ekonomiji, bez struje, vode, zaštitne opreme i adekvatnih informacija o merama za sprečavanje korona virusa, Romi i Romkinje prepušteni su sami sebi, zavise uglavnom od humanitarne pomoći koju im povremeno obezbeđuju organizacije civilnog društva. U uslovima vanrednog stanja Evropski sud za ljudska prava je, praktično, jedina instanca kojoj građani Srbije mogu da se obrate radi zaštite svojih prava. Pokretanje postupka za izricanje privremene mere Evropskog suda za ljudska prava podsetnik je Vladi Republike Srbije da ne može više zanemarivati desetine hiljada najugroženijih, posebno pogođenih pandemijom.  

Inicijativa A 11  očekuje da Vlada Republike Srbije ne čeka pokretanje novih postupaka povodom stanja u drugim naseljima, već da hitno preduzme korake radi zaštite Roma i Romkinja koji žive u neformalnim naseljima.  

 

Fotografija: Ivana Aćimović