Podnet predlog mera za sprečavanje i ublažavanje posledica korona virusa po socijalno isključene i posebno ranjive kategorije stanovništva

 

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva i nezavisnim ekspertima, Vladi Srbije podnela predlog mera za sprečavanje i ublažavanje posledica korona virusa po socijalno isključene i posebno ranjive kategorije stanovništva.

U ovom predlogu, kao najugroženije kategorije stanovništva, prepoznati su: Romi i Romkinje koji stanuju u neformalnim (podstandardnim) naseljima, beskućnici, raseljena lica koji žive u neformalnim kolektivnim centrima, lica koja imaju hronične bolesti i stara lica, korisnici i korisnice socijalnih davanja (novčana socijalna pomoć, dečiji dodatak…), korisnici i korisnice narodnih kuhinja, osobe sa invaliditetom, lica bez dokumenata (pravno nevidljiva lica), izbeglice i tražioci azila koji borave u centrima za azil i prihvatnim centrima, siromašni koji nisu korisnici ni jedne od prepoznatih mera podrške i višestruko diskriminisane žene.

Pored navedene liste ranjivih kategorija stanovništva, tekst poslat Vladi Srbije sastoji se i iz predloga konkretnih mera za sprečavanje i ublažavanje posledica korona virusa u oblasti zdravlja, obrazovanja, socijalne zaštite i stanovanja. 

I pre podnošenja predloga konkretnih mera Vladi Srbije, Inicijativa A 11 naglašavala je da se pored mera koje se preduzimaju u domenu otklanjanja štetnih posledica SARS-CoV-2 virusa po privredu, hitno moraju preduzeti mere kako bi se otklonile ili ublažile posledice koje su nastale po najsiromašnije i najugroženije kategorije osoba koje se nalaze pod jurisdikcijom Republike Srbije.

Predlog mera nastao je u konsultacijama Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, organizacija civilnog društva i nezavisnih eksperata i otvoren je za sve dopune, komentare i predloge svim organizacijama civilnog društva i organima javne vlasti koji u delokrugu svog rada imaju rad sa socijalno isključenim kategorijama stanovništva.