Centri za socijalni rad nezakonito obračunavaju prihod od sezonskog rada kada odobravaju socijalnu pomoć

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Apel za izmenu Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć zbog njegove neusaglašenosti sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Naime, postojeći Pravilnik koji primenjuju centri za socijalni rad širom Srbije neusaglašen je sa Uredbom o primanjima i prihodima koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć koja je na osnovu člana 89. st. 3. Zakona o socijalnoj zaštiti donela Vlada Republike Srbije. Neusaglašenost postoji u delu Pravilnika koji prihode od obavljanja sezonskog rada svrstava u prihode od uticaja na ostvarivanje novčane socijalne pomoći iako ti prihodi nisu navedeni u spomenutoj Uredbi.

Budući da je Zakonom o socijalnoj zaštiti Vladi dato ovlašćenje da propiše koji su to prihodi i primanja od uticaja na ostvarivanje ovog prava, Pravilnik koji je u sadržinskoj suprotnosti sa Uredbom ujedno je i u suprotnosti sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Pored navedene posredne neusaglašenosti koja u našem pravnom poretku koegzistira od 2011. godine kada su svi navedeni pravni akti i doneti, od 2018. godine Pravilnik je i u direktnoj suprotnosti  sa Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (Zakonom o sezonskom radu). Obračunavanje prihoda od sezonskog rada prilikom odlučivanja o zahtevu za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć u koliziji je sa članom 9. st. 3. navedenog zakona koji nedvosmisleno isključuje mogućnost uticaja prihoda stečenog obavljanjem sezonskog rada na ostvarivanje ovog prava.

Centri za socijalni rad, postupajući prema nezakonitom Pravilniku (a ignorišući Zakon) kontinuinirano krše prava svih aktuelnih i potencijalnih korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć. Isto tako, spomenuta praksa dovodi do kršenja načela jedinstvenog pravnog poretka i to uz nepoštovanje hijerarhije pravnih izvora budući da je Zakon akt jače pravne snage od Pravilnika.

Na naše ukazivanje centrima za socijalni rad da je ovakvo postupanje nezakonito, naišli smo na prebacivanje odgovornosti ili potpuno ignorisanje zbog čega smo se i odlučili na podnošenje Apela nadležnom ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nizak iznos novčane socijane pomoći primorava njene korisnike da obavljaju i dodatne poslove i jedini propis koji je uvideo ovu društvenu realnost jeste upravo Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Pored doprinosa koherentnijem pravnom poretku, u slučaju brisanja ovih prihoda, nadležno Ministarsvo bi pokazalo i senzibilitet prema nepovoljnom položaju karakterističnom za korisnike prava na novčanu socijalnu pomoć koji se ogleda u nužnosti odabira između novčane socijalne pomoći od 10.385 dinara za pojedinca i obavljanja povremenih sezonskih poslova za dnevnice od oko 2.000 dinara.

Više o ovoj temi možete pročitati u blogu Uroša Ranđelovića.