Zagovaranje za izmenu paragrafa 15 Predloga Opšteg komentara Komiteta Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je u procesu usvajanja Opšteg komentara broj 36, koji se odnosi na član 6 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, odnosno na pravo na život. Sama činjenica da je taj komentar u procesu usvajanja pozitivna je.

Doduše, ističe se problem u pogledu paragrafa 15 Opšteg komentara, koji može značajno uticati na uživanje tog prava, pre svega time što uvodi restrikcije pristupu pravdi za sistemska kršenja prava marginalizovanih i diskriminisanih kategorija stanovništva. U trenutnoj verziji Opšteg komentara i paragrafa 15 navodi se sledeće:

Član 6 Pakta nameće državama ugovornicama obimne obaveze da poštuju i osiguraju pravo na život. Osobe koje tvrde da su žrtve kršenja Pakta [u smislu člana 1 Opcionog protokola] moraju, doduše, da pokažu da su njihova prava direktno povređena činovima ili propustima koji se pripisuju državi ugovornici / državama ugovornicama [Opcionog protokola], ili da postoji realan i individualizovan rizik od povrede prava.

Naša briga je da će potrebu za postojanjem određenih radnji ili propuštanja država koji direktno krše prava žrtava, ili pak „individualizovanog“ rizika po život, nacionalni sudovi, a i sam Komitet, koristiti da obrazlože nemogućnost pristupa pravdi i delotvornim pravnim lekovima za neke od najozbiljnijih povreda prava na život, kao što su sistemska kršenja prava beskućnika, prinudna iseljenja i slično.

Umesto da doprinosi napretku u domaćim i regionalnim sistemima i obezbedi pristup pravdi podnosiocima zahteva koji su žrtve sistemskih kršenja prava na život, paragraf 15 predlaže suženu viziju opravdanih tvrdnji, što će samo podupreti postojeće prepreke na putu pristupa pravdi.

Drugim rečima, taj paragraf bi mogao da se tumači tako da bi se, ako države članice ne preduzmu pozitivne mere, koje bi mogle značajno i pozitivno uticati na ostvarivanje prava na život, taj previd država članica smatrao neosnovanim razlogom za podnošenje individualnih predstavki za zaštitu prava na život.

Zbog toga je Inicijativa A 11, u saradnji s velikom grupom drugih organizacija i akademskih institucija koje se bave tim pitanjem širom sveta, apelovala na članove Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija da iz navedenih razloga ozbiljno razmotre brisanje tog paragrafa, ili pak njegovo menjanje na način na koji bi se obezbedila sudska i kvazisudska zaštita u slučajevima kada države ne preduzimaju pozitivne mere zarad zaštite prava na život.

Tags:
,