Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa socijalnim pravima

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Period trajanja projekta: januar 2018 – decembar 2018.

Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice jeste da doprinese lokalnoj integraciji najugroženijih interno raseljenih lica jačanjem zaštite njihovih ljudskih prava, pre svega prava na adekvatno stanovanje i prava na socijalnu zaštitu.

Projekat je podeljen u pet celina:

  1. zaštita prava, informisanje, savetovanje i zastupanje najmanje 650 interno raseljenih lica pred organima uprave i sudovima u Republici Srbiji;
  2. zagovaranje za unapređenje pravnog okvira i javnih politika koje se odnose na ekonomska i socijalna prava interno raseljenih lica;
  3. predstavljanje problema s kojima se interno raseljena lica suočavaju u ostvarivanju svojih ekonomskih i socijalnih prava – sprovođenjem javne kampanje o njihovim pravima;
  4. jačanje lokalnih zajednica za zahtevanje boljeg ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava;
  5. razvoj predloga za unapređenje ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica u Republici Srbiji.