Smederevo diskriminisalo interno raseljene trudnice i porodilje

U postupku povodom pritužbe Inicijative A 11, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje da je propuštanjem da se Odlukom o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva obuhvate i trudnice i porodilje sa statusom interno raseljenih lica, Skupština grada Smedereva povredila odredbe člana 7. Zakona o zabrani diskriminacije.

Naime, prema Odluci o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama koju je usvojila Skupština grada Smedereva, u članu 2. stav 1. navodi se da „pravo na finansijsku pomoć ostvaruje trudnica ukoliko ona ili njen vanbračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva […]“, dok prema članu 7. stav 1. iste odluke „pravo na finansijsku pomoć ostvaruje porodilja za svako novorođeno dete, pod uslovom da na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva […]“. Ovime su u nejednak položaj stavljene trudnice i porodilje koje na teritoriji grada Smedereva kao interno raseljena lica sa Kosova imaju prijavljen boravak.

Kako je Inicijativa A 11 u pritužbi navela, uslovi propisani za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za trudnice i porodilje, pre svih oni koji se odnose na prijavu prebivališta, efektivno dovode u nepovoljan položaj i isključuju čitavu grupu žena na osnovu njihovog ličnog svojstva. Time je učinjena posredna diskriminacija prema interno raseljenim licima sa prijavom boravka na teritoriji grada Smedereva.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u svom mišljenju navodi da je u toku postupka utvrđeno da ovaj naizgled neutralan uslov prebivališta na teritoriji grada Smedereva koji je naveden u Odluci, isključuje trudnice i porodilje sa statusom interno raseljenih lica koje zbog svog statusa ne mogu ispuniti uslov prebivališta.

Važno je napomenuti i da prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, u Smederevu živi ukupno 8031 interno raseljeno lice sa Kosova, što je 7,42 posto u odnosu na ukupnu populaciju na teritoriji grada. Interno raseljena lica sa Kosova jedino uz prijavu boravka mogu zadržati raseljenički status koji omogućava učešće u različitim programima integracije koje sprovodi Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, a koji podrazumevaju i njihovo trajno stambeno zbrinjavanje kao jedne od najvažnijih komponenti ovih programa.

Iako je predsednica Skupštine grada Smedereva u svom izjašnjenju na pritužbu izjavila da su navodi iz iste neosnovani, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Skupštini grada Smedereva preporučio je da „preduzme sve mere iz svoje nadležnosti kako bi Odluka o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama bila primenljiva i na interno raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva”.

Rok za postupanje po preporuci je trideset dana.

Mart 2021. godine: Dopisom koji je kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti poslala Inicijativi A 11 obavešteni smo da je Skupština grada Smedereva donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama grada Smedereva i tako postupila po preporuci Poverenika.