Predstavnici Inicijative A 11 učestvovali na godišnjem sastanku Evropske banke za obnovu i razvoj u Jerevanu

Predstavnici Inicijative A 11 su učestvovali na 33. godišnjem sastanku i poslovnom forumu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji je održan u Jerevanu od 14. do 16. maja 2024. godine.

Ova konferencija jednom godišnje okuplja sve relevantne aktere od investitora, klijenata, zaposlenih u ograncima banke, pa sve do aktivista i predstavnika civilnog društva, sa idejom pokretanja diskusije na različite teme od zajedničkog značaja.

S obzirom na mesto održavanja foruma, ove godine fokus je bio na projektima koji se implementiraju u kavkaskoj regiji. Imajući ovo u vidu, na panelima određenim za predstavnike civilnog društva jedna od glavnih tema bila je sužavanje prostora za delovanje organizacija civilnog društva usled donošenja zakona kojima se ugrožava nezavisnost rada ovih organizacija kroz uspostavljanje državnog nadzora nad izvorima njihovog finansiranja.

Takođe, jedan od panela je bio posvećen diskusiji o predlozima za izmene Politike zaštite životne sredine i socijalne politike EBRD-a, kao i Politike pristupa informacijama, gde su učesnici imali prilike da iznesu komentare i sugestije na predložene nacrte navedenih dokumenata.

Predstavnici organizacija civilnog društva i aktivisti su takođe imali priliku da se sastanu sa Upravnim odborom, kao i predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj. Na ovim sastancima se diskutovalo o različitim vrstama problema sa kojima se zajednice u njihovim lokalnim sredinama suočavaju, počevši od gorepomenutog sužavanja prostora za aktivističko delovanje, SLAAP tužbi klijenata EBRD-a kao mehanizmu pritiska na aktiviste, pa do pitanja transporta, infrastrukturnih projekata i njihovog uticaja na životnu sredinu.

U fokusu je bio slučaj „Amulsar“ iz Jermenije, projekat izgradnje rudnika zlata finansiran od strane EBRD-a, kao i njegove štetne posledice po životnu sredinu. Ove teme su preovladavale i tokom bilateralnih sastanaka između predstavnika organizacija civilnog društva i Sektora održive infrastrukture (Sustainable Infrastructure), kao i Sektora životne sredine i održivosti (Environment and Sustainability Department).

Posebno značajnu ulogu u okupljanju aktivista i organizacija civilnog društva i pružanju savetodavne podrške i pomoći u njihovim zagovaračkim naporima imao Bankwatch CEE Network, naročito kroz kreiranje prostora za razmenu znanja i iskustva između različitih aktera i njihovo međusobno umrežavanje.

Ovaj forum je bio i prilika da se predstavi rad Nezavisnog mehanizma za projektnu odgovornost (IPAM) Evropske banke za obnovu i razvoj, njegova uloga u utvrđivanju odgovornosti i štete po lokalne zajednice koja može biti prouzrokovana sprovođenjem projekta finansiranih od strane EBRD-a koje nije u saglasnosti sa standardima Politike zaštite životne sredine i socijalnom politikom ove banke.

Podsećamo da je Inicijativa A 11 krajem 2020. godine podnela žalbu ovom nezavisnom mehanizmu i pokrenula postupak medijacije u ime 17 porodica, koje su živele i radile na deponiji u Vinči sve do početka sanacije deponije i izgradnje spalionice, nakon čega su prinudno raseljene iz svojih domova i ostavljene bez odgovarajućeg smeštaja i izvora prihoda.

Tokom sprovođenja ovog projekta, finansiranog od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, prekršen je niz odredbi domaćih zakona, međunarodnih ugovora koji garantuju poštovanje ljudskih prava, kao i socijalne i ekološke politike EBRD-a. U postupku medijacije su učestvovali svi akteri relevantni za ovaj projekat, a Inicijativa A 11 je na prošlogodišnjem forumu EBRD-a u Samarkandu predstavila ovaj slučaj iz perspektive pogođenih porodica, kao i izazove i prepreke sa kojima smo se susretali u toku samog postupka.

Ovaj slučaj se trenutno nalazi u fazi monitoringa, te ostaje da se u celini sagledaju efekti procesa medijacije, odnosno u kojoj su meri ovim porodicama obezbeđeni pristup odgovarajućem stanovanju i obnovi izvora prihoda, što su bile dve ključne tačke iznete u žalbi koja je upućena Nezavisnom mehanizmu za projektnu odgovornost (IPAM).