Predstavljena Inicijativa za ratifikaciju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava danas je na Osmoj sednici Saveta Vlade Republike Srbije za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava predstavila inicijativu za potpisivanje i ratifikaciju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Inicijativa je predstavljena Kancelariji za ljudska i manjinska prava, kao i nadležnim ministarstvima – Ministarstvu pravde, Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i drugim državnim organima, nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i udruženjima građana članicama Saveta.

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima je usvojen 10. decembra 2008. godine, stupio na snagu 5. maja 2013. godine, a od tada ga je 49 zemalja potpisalo, a 25 i ratifikovalo.

Ovaj dokument važan je utoliko što omogućava pojedincima ili grupama da podnose predstavke Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava u slučajevima kada smatraju da su im povređena prava sadržana u Paktu, a prethodno su iscrpli sve nacionalne pravne lekove. Usvajanje Opcionog protokola predstavlja istorijsku prekretnicu u UN sistemu zaštite ljudskih prava utoliko što je njime izjednačen status podnosilaca predstavki koje se odnose na zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava sa podnosiocima predstavki u vezi sa kršenjem građanskih i političkih prava.

Republika Srbija nije potpisala, niti ratifikovala ovaj dokument kojim se dodatno štite ekonomska i socijalna prava građana i građanki, pa je Inicijativa A11 krajem 2018. godine Kancelariji za ljudska i manjinska prava uputila inicijativu za potpisivanje i ratifikaciju Opcionog protokola.  

Po predstavljanju inicijative i ukazivanja na koristi za unapređenje sistema zaštite ekonomskih i socijalnih prava koje bi donela ratifikacija ovog dokumenta, Kancelarija za ljudska i manjinska prava najavila je otvaranje dijaloga između nadležnih ministarstava i organizacija civilnog društva o potrebi ratifikacije Opcionog protokola.

Kratak dokument o tome šta građanima i građankama Srbije donosi potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima možete pronaći ovde.