Predstavljen izveštaj „Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica u Srbiji“

U decembru 2019. godine, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava predstavila je izveštaj koji nastao je kao rezultat sprovođenja projekta „Lokalna integracija interno raseljenih lica u Srbiji“ uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

U izveštaju „Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica u Srbiji“ prikazane su osnovne prepreke sa kojima se interno raseljena lica suočavaju u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava neophodnih za njihovu lokalnu integraciju. One se odnose na pitanja prijave prebivališta i pristupa ličnim dokumentima, kao preduslova za pristup socioekonomskim pravima, kao i na pitanja pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje.

Analiza dostupnih podataka, usvojenih javnih politika i akcionih planova za njihovo sprovođenje, kao i analiza primene propisa, pokazala je da problemi s kojima se interno raseljena lica suočavaju u ostvarivanju svojih ekonomskih i socijalnih prava još nisu rešeni. Posebno su u tom pogledu ugroženi interno raseljeni Romi koji najčešće nemaju mogućnost da pristupe osnovnim ljudskim pravima koja bi im omogućila lokalnu integraciju u sredinama u kojima žive. U vezi sa tim, u izveštaju su istaknute i osnovne preporuke za unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica u Srbiji.