Poseban izveštaj Zaštitnika građana o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa preporukama

11.12.2019. – Predstavljen je Poseban izveštaj Zaštitnika građana o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa preporukama. Izveštaj su izradile predstavnice stručne službe Zaštitnika građana uz saradnju sa A11 Inicijativom za ekonomska i socijalna prava i nastao je na osnovu istraživanja o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja koje je trajalo od aprila do jula 2019. godine, uz podršku Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji.

Zaštitnik građana je zajedno sa Inicijativom A11 sproveo istraživanje tako što su podaci prikupljani putem standardizovanog upitnika za nosioce mera u lokalnim samoupravama (opštinske uprave; filijale i ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje; centri za socijalni rad; školske uprave i domovi zdravlja). Pored toga, na osnovu posebno osmišljene metodologije predstavnici Zaštitnika građana i Inicijative A11 su putem poseta romskim naseljima ispitivali stavove sugrađana romske nacionalnosti o merama unapređenja njihovog položaja.

Cilj istraživanja je bio da se ispita na koji način su sprovedene mere o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja predviđene strategijom, kao i da se na osnovu nalaza ukaže koje su se mere pokazale neadekvatnim te da se predloži njihovo unapređivanje. Stoga, uz izveštaj je izrađen i set preporuka u odnosu na oblasti u kojima se primenjuju mere.

Tekst celokupnog izveštaja zajedno sa preporukama možete preuzeti ovde .