Poseban izveštaj Zaštitnika građana o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa preporukama

11.12.2019. – U sredu 11. decembra 2019. godine predstavljen je Poseban izveštaj Zaštitnika građana o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa preporukama. Izveštaj je  nastao je na osnovu istraživanja o primeni Strategije koje su, u periodu od aprila do jula 2019. godine, sproveli predstavnici Zaštitnika građana i A11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava, uz podršku Predstavništva Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija.

Istraživanje je sprovedeno u 20 jedinica lokalne samouprave, a odnosilo se na oblasti obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja, zdravlja i socijalne zaštite. Cilj istraživanja bio je da se ispita kako su sprovođene mere predviđene Strategijom, da se ukaže na nedostatke uočene u njihovoj primeni, kao i da se predloži na koji način bi moglo da se unapredi sprovođenje Strategije.

I pored toga što je uočen napredak u određenim oblastima, u izveštaju se ukazuje da su rezultati u pogledu suzbijanja siromaštva Roma i smanjivanja socijalno-ekonomskih razlika i dalje vrlo ograničeni, a da se u posebno teškom položaju nalaze interno raseljeni Romi.

Tekst celokupnog izveštaja sa preporukama možete preuzeti ovde .