(Ponovo) tražimo park Dušana Jovanovića

Inicijativa A 11 ponovila je Inicijativu za promenu naziva parka ,,Mitićeva rupa“ u ,,Park Dušana Jovanovića“.

Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica zasedala je 24. avgusta, a na toj sednici odlučeno je da se odloži donošenje odluke povodom Inicijative od 18.10.2022. godine, podnete od strane sestre Dušana Jovanovića i Inicijative A 11, a koju su podržali Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Dušanovo odeljenje iz OŠ ,,Vladislav Ribnikar“.

Nedovoljna transparentnost u radu Komisije rezultovala je odsustvom informacija o razlozima za donošenje ovakve odluke. Zainteresovanoj javnosti i podnosiocima nije omogućeno da prisustvuju ovoj sednici pa se o motivima odlaganja odluke može samo nagađati.

Ipak, prilikom raspitivanja o Inicijativi kod nadležnih organa lokalne samouprave pre i posle sednice informisani smo o „preprekama imovinsko – pravne prirode“ da se park ovako nazove. Park je u većinskom vlasništvu Grada Beograda, ali jedan njegov deo je u privatnoj svojini i ova heterogenost u vlasničkoj strukturi predstavljala je navodnu branu za promenu naziva u ,,Park Dušana Jovanovića“.

Uvidom u sajt Katastra nepokretnosti može se utvrditi da park čini ukupno 5 katastarskih parcela od kojih je njih 4 u javnoj svojini dok je na jednoj parceli vlasništvo podeljeno između Grada Beograda i jednog privrednog društva. U konačnici veći deo celokupne površine parka se nalazi u režimu javne svojine i vlasništvo je svih građana. [*]

Upravo je ovo razlog preciziranju Inicijative od 18.10.2022. godine – podnošenjem nove u kojoj je tačno naznačena parcela koja je u javnoj, a ne privatnoj svojini. Navođenjem samo parcele koja je u vlasništvu Grada Beograda (ostale tri u javnoj svojini su vlasništvo Republike Srbije) stavljamo odlučivanje o Inicijativi u isključivu nadležnost gradskih vlasti i smatramo da više nema pravno-birokratskih prepreka za preimenovanje parka. [*]

Ovakvo stanovište Komisije upitno je kako sa pravnog (jedan veći deo parka je u javnoj svojini i za njegov naziv je nadležna lokalna samouprava i bez obzira na naziv parka ne dira se u vlasnička prava ostalih sopstvenika) tako i sa društveno-istorijskog i vrednosnog aspekta.

Ideja da se park imenuje po ubijenom romskom dečaku, na dvadeset petu godišnjicu njegovog ubistva, kao podsetnik da borba protiv rasizma, mržnje i netrpeljivosti nikada ne
prestaje, nije do sada urodila plodom.

Zbog toga je Inicijativa A 11 podnela novu, preciziranu Inicijativu u nadi da će do povoljne odluke Komisije doći u što kraćem roku.

[*] – Izmenjeno u odnosu na prvobitnu verziju teksta.