Podneta Inicijativa za ratifikaciju opcionih protokola uz Konvenciju o pravima deteta i Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i Centar za prava deteta podneli su Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Inicijativu za ratifikaciju III Opcionog Protokola uz Konvenciju o pravima deteta i potpisivanje i ratifikaciju Opcionog Protokola uz Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Inicijativa je predložena u skladu sa čl. 4. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora jer se ratifikacijom i potpisivanjem ovih dokumenata unapređuje sistem zaštite ljudskih prava. Time bi se pojedincima ili grupama građana kojima su povređena prava garantovana međunarodnim ugovorima na koje se ovi protokoli odnose omogućilo da se obrate nadležnim nezavisnim ugovornim telima radi zaštite svojih prava.

Podnosioci inicijative smatraju da je neophodna dodatna garancija države kako bi građani, u slučaju kada nisu uspeli da pred nacionalnim mehanizmima zaštite svoja prava, imali mogućnost da se obrate ugovornim telima Ujedinjenih nacija. Uprkos tome, u poslednjem ciklusu Univerzalnog periodičnog pregleda pred Savetom za ljudska prava UN odbijanjem preporuka da ratifikuje i potpiše ove Protokole, Republika Srbija je propustila priliku da se obaveže na dalje unapređenje ljudskih prava u ovoj oblasti.

Povodom podnošenja Inicijative, Ines Cerović, direktorka Centra za prava deteta, navodi da bi ratifikacijom Trećeg opcionog protokola „Srbija ispunila preporuku Komiteta za prava deteta iz 2017. godine i Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava iz 2018. te da bi se time omogućilo deci i njihovim zastupnicima da se obrate pritužbom međunarodnom telu u slučajevima kršenja Konvencije o pravima deteta“. Kako dodaje, „time bi se i pružila konkretna zaštita detetu čije je pravo povređeno“.

Danilo Ćurčić, programski koordinator Inicijative A11, dodaje da bi se potpisivanjem i ratifikacijom Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Republika Srbija svrstala u grupu zemalja koje na najvišem nivou garantuju zaštitu ovih prava i da je to neophodno jer je sve veći broj izveštaja u kojima se navodi porast broja pritužbi građana u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.

Podnosioci Inicijative očekuju da će nadležna Kancelarija za ljudska i manjinska prava prihvatiti Inicijativu kao opravdanu i uputiti predlog Vladi da zaključi i ratifikuje ove međunarodne ugovore.