Početak primene Opcionog protokola u Srbiji

Kraj 2023. godine donosi nam početak primene Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji će građankama i građanima Srbije omogućiti zaštitu ekonomskih i socijalnih prava pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava. 

Na sednici 6. septembra 2023. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je predlog Zakona o potvrđivanju Opcionog protokola kojim se prihvata nadležnost Komiteta Ujedinjenih nacija da prima i razmatra predstavke pojedinaca i grupa zbog povrede ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Nakon usvajanja Zakona o potvrđivanju Opcionog protokola i deponovanja instrumenta o pristupanju Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, Opcioni protokol je u Srbiji najzad stupio na snagu 22. decembra. Predstavke koje se podnose Komitetu odnosiće se samo na dešavanja i povrede prava do kojih je došlo nakon tog datuma. 

Nakon višegodišnjeg zagovaranja Inicijative A 11, ratifikacijom Opcionog protokola zaokružen je sistem zaštite ljudskih prava u Srbiji, a građanima i građankama Srbije osiguran je pristup mehanizamu koji će im omogućiti da zaštite svoje pravo na adekvatno stanovanje, obrazovanje, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, korpus ljudskih prava koja neretno ostaju zanemarena iako čine važan deo svakodnevnog života. 

Radi lakšeg podnošenja predstavki i unapređenja zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, Inicijativa A 11 je pripremila Vodič za podnošenje predstavku Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava, koji možete preuzeti u odeljku Resursi na našem sajtu.