Održana radionica na temu „Unapređenje položaja Roma i Romkinja kroz bolji pristup ekonomskim i socijalnim pravima“

Uz podršku UNHCR-a, Inicijativa A 11 je proteklog vikenda organizovala radionicu „Unapređenje položaja Roma i Romkinja kroz bolji pristup ekonomskim i socijalnim pravima“ u Beogradu. Radionica je bila namenjena romskim aktivistima i aktivistkinjama koji se bave unapređenjem i zaštitom ljudskih prava.

Tokom radionice, romski aktivisti i aktivistkinje iz 14 opština i gradova, imali su prilike da analiziraju trenutno stanje i ključne izazove sa kojima se suočava romska zajednica kao i mogućnosti za unapređenje stanja u oblasti pristupa ličnim dokumentima i izazovima koji se javljaju u praksi prilikom prijavljivanja prebivališta.

Posebnu važnost na ovoj radionici imala je tema koja se odnosi na pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti sa posebnim osvrtom na Zakon o socijalnoj karti i efektima njegove primene budući da oni direktno pogađaju najsiromšniji deo stanovništva među kojima je u velikom procentu zastupljena romska populacija.

Predstavljene su i novine u Zakonu o zabrani diskriminacije. Skrenuta je pažnja na važnost uloge organizacija civilnog društva prilikom praćenja implementacije ovog zakona, a posebno člana 14, koji se odnosi na obavezu organa javne vlasti na donošenje procene uticaja propisa na socioekonomski ugrožene građane i građanke.

Poslednji segment radionice bio je posvećen pravu na adekvatno stanovanje i prinudnim iseljenjima Roma i Romkinja.

Trodnevna radionica završena je mapiranjem mogućnosti za umrežavanje i uspostavljanje bliže saradnje u ovim oblastima.

Inicijativa A 11 će u narednom periodu nastaviti saradnju sa romskim aktivistima kako bi se unapredila zaštita ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava Roma i Romkinja.