Održana radionica „Integracija izbeglica u Srbiji kroz poboljšan pristup socijalnim i ekonomskim pravima“

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 2.9.2019. godine održala radionicu „Integracija izbeglica u Srbiji kroz poboljšan pristup socijalnim i ekonomskim pravima“. Radionica je održana u okviru projekta „Unapređeno zagovaranje OCD za ekonomska i socijalna prava migranata u Srbiji“, koji se sprovodi uz podršku Oxfam Italia, zajedno sa RAS-om (Refugee Aid Serbia).

Cilj radionice je bio jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring, dokumentovanje i izveštavanje o povredama socijalnih i ekonomskih prava izbeglica u Srbiji.

Na radionici su bili prisutni predstavnici sledećih organizacija: RAS – Refugee Aid Serbia, Beogradski centar za ljudska prava, PIN – Psychosocial Innovation Network, Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja – ATINA, CIM – Centar za integraciju mladih, Praxis, HCIT – Humanitarni centar za integraciju i toleranciju, IAN – Međunarodna mreža pomoći, kao i Oxfam Italia.

Tokom radionice govorilo se o međunarodnom i domaćem pravnom okviru za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava izbeglica, migranata i tražilaca azila, prikupljanju podataka i dokumentovanju povreda ovih prava, kao i korišćenju različitih tehnika za prikupljanje podataka o kršenju ljudskih prava, uključujući intervjue, statističke podatke, situaciono testiranje, kao i analizu prakse nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava.

Učesnici su diskutovali o brojnim primerima iz prakse sa kojima se susreću i zajedno došli do dve glavne grupe problema u ovoj oblasti za tražioce azila, lica sa odobrenim azilom i lica sa odobrenom supsidijarnom zaštitom, a to su zdravlje i pristup zdravstvenim uslugama, kao i rad i zapošljavanje. U prvoj grupi, kao glavni problemi su identifikovane hitne zdravstvene situacije, kao i pružanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. U okviru pitanja zapošljavanja, mapirani su problemi koji se odnose na radnu eksploataciju migranata, izbeglica i tražilaca azila, kao i pitanja regulisanja radnopravnog statusa lica kojima je odobrena zaštita.

Na kraju radionice zaključeno je da postoji mnogo prostora za unapređenja stanja u navedenim oblastima, što može da se postigne kroz zajedničku saradnju organizacija koje se bave ovom tematikom, razmenu informacija i informisanje samih korisnika.