Održan forum „Preostali problemi na putu ka punom ostvarivanju ljudskih prava interno raseljenih lica u Srbiji“

U organizaciji A11-Inicijative za ekonomska i socijalna prava, u Beogradu 31.oktobra 2018. godine, održan je forum pod nazivom „Preostali problemi na putu ka punom ostvarivanju ljudskih prava interno raseljenih lica u Srbiji“, na kojem su govorili Joanna Whiteman, ekspertkinja za pitanja diskriminacije i ko-direktorka organizacije Equal Rights Trust, zajedno sa predstavnicima UNHCR-a, Zaštitnika građana i Inicijative A 11, uz učešće stručne javnosti, predstavnika/ca ambasada i relevantnih državnih organa. Cilj foruma je bio isticanje problema sa kojima se suočavaju IRL lica u Srbiji i upućivanje na preporuke koje bi doprinele trajnom rešenjavanju problema interno raseljenih lica, koje su predstavljene u publikaciji koju možete preuzeti ovde

Nakon diskusije na forumu, doneti su sledeći zaključci:

  1. Potreban je pristup unapređenju socijalnih i ekonomskih prava interno raseljenih lica kroz neposrednu primenu antidiskriminacionih garancija.
    Lokalna integracija interno raseljenih lica zasnovana na primeni antidiskriminacionih garancija, omogućila bi da se jasnije sagledaju obaveze donosioca odluka u ovoj oblasti, kao i da se maksimalno iskoriste postojeći resursi radi unapređenja ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica. Neke od tehnika koje se mogu koristiti u ovom pogledu, odnose se na analizu efekata primene „sektorskih“ zakona sa aspekta antidiskriminacije, kao i drugih akata (pravilnika i drugih podzakonskih akata i drugih odluka koje donosi lokalna samouprava) i javnih politika namenjenih unapređenju položaja interno raseljenih lica u Srbiji.
  2. Neophodno je dalje unapređenje saradnje međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih organa za zaštitu ljudskih prava, organizacija civilnog društva i organa vlasti kako bi se rešili preostali problemi sa kojima se suočavaju interno raseljena lica.
    Unapređenje saradnje relevantnih aktera koji se bave pitanjima interno raseljenih lica, moguće je u nekoliko oblasti – u oblasti sprovođenja javnih politika na nivou lokalnih samouprava, u delu koji se odnosi na analizu efekata i reviziju strateških dokumenata koji se odnose na položaj interno raseljenih lica, u oblasti unapređenja planiranja donatorskih projekata kako bi oni u potpunosti odgovorili na sve aspekte antidiskriminacionih garancija u Republici Srbiji, kao i kroz unapređenje sistema prikupljanja podataka o stanju u oblastima koje su od značaja za položaj interno raseljenih lica.
  3. Učešće interno raseljenih lica u planiranju, praćenju sprovođenja i samom sprovođenju politika koje se odnose na unapređenje njihove lokalne integracije, ključno je za unapređenje njihove lokalne integracije u Srbiji.
    Platforma za unapređenje učešća interno raseljenih lica u ovim procesima, trebalo bi da se uspostavi u saradnji sa svim zainteresovanim akterima, u cilju unapređenja planiranja mera i aktivnosti za unapređenje položaja interno raseljenih lica, rizika koji utiču na njihovo sprovođenje, praćenja uspešnosti njihovog sprovođenja, kao i rezultata koje donose u oblasti unapređenja položaja interno raseljenih lica.