Nova pretnja prinudnim iseljenjem Roma i Romkinja u Beogradu!

U Beogradu, 30. marta 2023. godine, Inicijativa A 11 obaveštava javnost da je u toku priprema za sprovođenje prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja „Antena“ na okretnici autobuske linije 75 u Gradskoj opštini Novi Beograd.

U ovom naselju u uslovima nedostojnim čoveka već godinama stanuje četrdesetak porodica koje su mahom interno raseljeni sa Kosova, koji su juče popodne dobili rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove, Odsek komunalne inspekcije Gradske opštine Novi Beograd kojima im je naloženo da u roku od 24 sata od isticanja rešenja uklone svoje kuće u kojima stanuju.

Ova rešenja su zasnovana na gradskoj Odluci o održavanju čistoće, Odluci o komunalnom redu i Odluci o komunalnoj inspekciji, čime se stanovnicima naselja onemogućava pravo na pravno sredstvo jer žalba ne odlaže izvršenje. 

 Sprovođenjem rušenja, sve ove porodice ostaće bez jedinog krova nad glavom i bez ikakve mogućnosti da zaštite svoja osnovna ljudska prava!

 Podsećamo, pre više od deset godina, Gradska uprava grada Beograda sprovodila je na slične načine prinudna iseljenja Roma i Romkinja, što je izazvalo osudu međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava, od onih koja rade pod okriljem Ujedinjenih nacija, kao što je Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava, do tela Saveta Evrope.

Pravo na adekvatno stanovanje garantuje sigurnost stanarskog statusa i u slučajevima u kojima su objekti neuslovni ili izgrađeni bez potrebnih dozvola, a slučajevi prinudnih iseljenja koji dovode do toga da građani i građanke ostaju bez krova nad glavom u direktnoj su suprotnosti sa odredbama iz čl. 11 Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Način na koji Gradska opština Novi Beograd pokušava da sprovede iseljenje u suprotnosti je i sa odredbama čl. 78-87. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa jasan postupak kako se sprovode ova iseljenja.

Na kraju, ne možemo da ne primetimo da je licemerno tretirati bilo čiji dom kao komunalni otpad koji se mora ukloniti u roku od 24 sata, a posebno to raditi u slučaju koji se odnosi na najugroženije Rome i Romkinje – one koji su interno raseljeni sa Kosova, koji zbog svog ekstremnog siromaštva nemaju nikakvu mogućnost da ostvare svoje pravo na adekvatno stanovanje.

Umesto hitnog sprovođenja rušenja, Gradska uprava bi trebalo da hitno pristupi obezbeđivanju alternativnog smeštaja ovim ljudima, koji će biti adekvatan, priuštiv i u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima koji regulišu oblast stanovanja.

Inicijativa A 11 se danas obratila nadležnim institucijama kako bi uticale na Grad Beograd da obustavi prinudno iseljenje, a tokom dana će se obratiti i drugim mehanizmima za zaštitu prava stanovnika naselja „Antena“.

Na kraju, pozivamo Grad Beograd da hitno obustavi iseljenje, čime će i odustati od teškog kršenja ljudskih prava stanovnika naselja „Antena“!