Podnet izveštaj Komitetu Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Inicijativa A 11 je, sa koalicijom organizacija civilnog društva i sindikata, Komitetu Ujedninjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava podnela izveštaj o ostvarivanju prava iz Pakta. Izveštaj ukazuje na diskriminatorno isključivanje romske dece iz mogućnosti da ostvare pravo na roditeljski dodatak, na diskriminaciju interno raseljenih Roma u pristupu pravu na adekvatno stanovanje, kao i na prepreke sa kojima se Romi i interno raseljena lica suočavaju u postupcima prijave prebivališta i boravišta, usled čega mnogima ostaju nedostupna prava iz Pakta. Budući da je država u svom izveštaju u potpunosti propustila da iznese podatke o četvorogodišnjem smanjenju penzija, izveštaj se osvrće i na proizvoljno umanjenje penzija i tendenciozno izbegavanje Ustavnog suda da odluči o ustavnosti propisa kojim su umanjivane penzije, bez donošenja pojedinačnih odluka i prava na žalbu.

Izveštaj podseća da Srbija i dalje nije postupila po nekim od ključnih preporuka Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava iz prethodnog izveštajnog ciklusa, jer su i dalje na snazi odredbe o prekidima u primanju novčane socijalne pomoći, a stanje u oblasti socijalne zaštite dodatno je pogoršano umanjenjem socijalnih davanja i uvođenjem prinudnog neplaćenog rada korisnicima socijalne pomoći. Najzad, izveštaj ukazuje zbog čega situacija u Srbiji nije u skladu sa obavezama koje proističu iz Pakta u pogledu ostvarivanja prava na rad, kolektivnih prava zaposlenih, prava na zdravlje, prava na stanovanje, kao i u pogledu pristupa besplatnoj pravnoj pomoći bez koje brojni pripadnici ranjivih grupa ne mogu da ostvare prava garantovana Paktom.

Pored Inicijative A 11, u pripremi izveštaja učestvovali su Centar za politike emancipacije, Clean clothes campaign, Centar živeti uspravno, Ekumenska humanitarna organizacija, Savez samostalnih sindikata Kragujevca, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, Institut za urbane politike, MS Platforma Srbije, Udruženje za radna prava žena – Roza, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Odbor za ljudska prava Niš.

Celokupan izveštaj, koji je dostupan samo na engleskom jeziku, možete preuzeti ovde.