Javna rasprava – Zašto nam je potrebna ratifikacija Opcionog protokola?

A 11 – inicijativa za ekonomska i socijalna prava 20. oktobra 2021. godine organizuje javni događaj na kom će se govoriti o značaju i mogućnostima na polju unapređenja ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji koje bi donela ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Brojne organizacije, uključujući i nezavisne mehanizme za zaštitu ljudskih prava u Srbiji, svojim radom i izveštavanjem ukazuju na to da se građani i građanke Srbije često susreću sa nepremostivim preprekama u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava. Određena ugovorna tela Ujedinjenih nacija su takođe u svojim zaključnim zapažanjima prepoznala posebne poteškoće sa kojima se pojedinci na teritoriji Srbije suočavaju u ostvarivanju ovih prava, posebno Komitet za prava osoba sa invaliditetom, Komitet za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena, Komitet za prava deteta i Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava.  

Imajući u vidu da veliki broj ljudi živi na rubu siromaštva, da nezanemarljiv broj građana i građanki nemaju pristup adekvatnom stanovanju, da novi metodi pohađanja škole uslovljeni zaraznom bolešću COVID-19 imaju disproporcionalan uticaj na posebno ugrožene kategorije dece, a da neka od novih zakonskih rešenja koja se tiču radnih prava nisu usklađena sa međunarodnim obavezama Republike Srbije, neophodno je razmotriti nove načine kojima bi se unapredila zaštita ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji.  

Sa time na umu, smatramo da je pogodan trenutak da se otpočne rasprava o omogućavanju pristupa međunarodnom mehanizmu za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava kakav je predviđen Opcionim protokolom uz Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima. Ukoliko bi Srbija ratifikovala taj dokument, osobama koja se nalaze na njenoj teritoriji bi bilo omogućeno da se obrate Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava u situacijama kada smatraju da su njihova Paktom zagarantovana prava povređena, a pri tom ne mogu da dobiju zadovoljenje istih putem postojećih nacionalnih mehanizama za zaštitu prava. Pored toga, ovaj mehanizam bi mogao da doprinese unapređenju nacionalnih kapaciteta za zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, kao i progresivnoj realizaciji prava sadržanih u Paktu. 

Imajući u vidu da su pojedine zemlje u našem regionu već potpisale i ratifikovale ovaj dokument, te da broj zemalja koji mu pristupa raste, želeli bismo da razmotrimo koje su to dobrobiti koje bi Republika Srbija i njeni građani i građanke imali ukoliko bi i Srbija pristupila tom mehanizmu.

S obzirom na to da je ovo pitanje od značaja za sve osobe koje se nalaze na našoj teritoriji, pozivamo vas da 20. oktobra 2021. godine od 13:00 doprinesete ovoj javnoj raspravi vašim prisustvom i aktivnim učešćem putem  Zoom platforme.

Agendu događaja možete preuzeti ovde.

 

Javnu raspravu organizuje A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava uz podršku Agencije SAD za međunarodni razvoj (USAID) i Beogradske otvorene škole (BOŠ).