Građani Srbije bez zaštite od neefikasnog postupanja uprave

Odeljenju za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda Inicijativa A 11 podnela je predlog za iniciranje izmena Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u cilju obezbeđivanja zaštite od neefikasnog postupanja upravnih organa.

Nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u Srbiji više ne postoji zaštita prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave, iako se u tim postupcima gotovo svakodnevno odlučuje o pravima koja su od egzistencijalnog značaja za pojedince. Uređujući način zaštite prava na suđenje u razumnom roku i krug lica koja mogu da podnesu prigovor radi ubrzanja postupka, zakon je naveo samo stranke u sudskim postupcima, dok su stranke u upravnim postupcima ostale izvan domašaja zakona.

Isključivanje zaštite prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave neprihvatljivo je zbog posledica koje bi mogle da uslede ukoliko domaće pravo ne obezbedi delotvorno pravno sredstvo u slučaju neefikasnog postupanja upravnih organa. Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi zauzeo stanovište da povrede prava na suđenje u razumnom roku mogu nastati i pred upravnim organima i da je neophodno obezbediti pravno sredstvo podobno da ubrza postupak i pred organima uprave, a ne samo onda kada se radi o upravnom sporu.

Dovoljno je osvrnuti se na presudu Evropskog suda iz 2017. godine u predmetu Stanka Mirković i drugi protiv Crne Gore u kojoj je zaključeno da se kontrolni zahtjev (pravno sredstvo predviđeno Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Crne Gore), ne može smatrati efikasnim pravnim lekom za postupke koji su u toku pred različitim organima uprave. S obzirom da je pomenuto pravno sredstvo u pravu Crne Gore pandan prigovoru radi ubrzanja postupka u pravu Republike Srbije, očigledno je da situacija koja trenutno postoji u domaćem pravu i nepostojanje pravnog sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku pred organima uprave u suprotnosti sa praksom Evropskog suda.

Na neophodnost obezbeđivanja zaštite prava na suđenje u razumnom roku i u upravnim postupcima, ukazivano je i u drugim predmetima, kao na primer u presudi Evropskog suda u slučaju Smoje protiv Hrvatske

Imajući u vidu potrebu da se građani zaštite od neefikasnog postupanja uprave, kao i ovlašćenja Vrhovnog kasacionog suda da, na osnovu člana 35 Poslovnika Vrhovnog kasacionog suda predloži pokretanje inicijative za izmene propisa, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava uputila je dopis Vrhovnom kasacionom sudu tražeći pokretanje inicijative za izmenu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Istovremeno, Inicijativa A 11 trenutno analizira praksu Upravnog suda u postupcima koji su se ticali zaštite prava na suđenje u razumnom roku i priprema dalje korake u cilju zagovaranja za unapređenje pravnog okvira u ovoj oblasti.