Panel diskusija „Diskriminacija LGBTI u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava“

Na početku foruma, Marko Vasiljević iz Inicijative A 11 istakao je značaj ekonomskih i socijalnih prava za unapređenje položaja LGBTI populacije u Srbiji i zemljama regiona i istakao da je vodeća ideja Inicijative A 11 prilikom organizovanja ovog foruma bila da se otvori prostor za razgovor i razmenu stavova između različitih organizacija koje se bave pravima LGBTI populacije, kako bi se istražile mogućnosti za unapređenje zagovaranja za bolji položaj LGBTI kroz korišćenje mehanizama zaštite i pravnog okvira koji nude ekonomska i socijalna prava.

Na početku diskusije, Jelena Čolaković iz organizacije Juventas iz Crne Gore navela je da je u pogledu ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava LGBTI osoba realnost sasvim odvojena od onoga što su ustavne garancije, i da u Ustavu Crne Gore „nema šta nema od prava“ ali da je praksa sasvim drugačija. Isto pokazuju i istraživanja koja su sprovođena u pogledu ostvarivanja prava LGBTI osoba u ovoj zemlji. Ukazala je i na iskustva ove mreže u bavljenju ekonomskim i socijalnim položajem LGBTI populacije u zemljama regiona.

Marija Vuletić, aktivistkinja za LGBTI prava iz Bosne i Hercegovine, je navela da je u pogledu ostvarivanja prava LGBTI osoba postalo važno „ko je koje slovo“, ali i da četiri petine ljudi ni ne zna šta sve ulazi u korpus ekonomskih i socijalnih prava. Na kraju, navela je da su trans osobe najviše diskriminisane na tržištu rada i da su najčešće jedina mesta gde ove osobe mogu da se zaposle nevladin sektor ili siva ekonomija, gde im se ne garantuju nikakva prava niti ostvaruju pravo na socijalno, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. U pogledu ostvarivanja prava na stanovanje, ukazala je i na velike probleme koje LGBTI osobe koje su autovane imaju u pogledu iznajmljivanja stanova u Bosni i Hercegovini i na diskriminaciju u tom pogledu.

Janset Kalan je istakla svoja iskustva iz rada sa LGBTI zajednicom u Turskoj i organizacijama koje se bave trans osobama.

Dragana Todorović iz LGBTI ERA for Western Balkans and Turkey, je ukazala na to da u dobrom delu ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava LGBTI osoba zavisi od toga da li će organi uprave arbitrarno ili nepristrasno postupati. U tom smislu, posebno je ukazala na sve vidljiviji problem oduzimanja starateljstva lezbejkama. Nadalje, ona je istakla i značaj obuka zaposlenih u javnoj upravi, kao i na to da od obuka i treninga može zavisiti da li će zaposleni u javnoj upravi vršiti diskriminaciju u pojedinačnom slučaju koji se odnosi na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Ludo Swinnen iz organizacije East meets West ukratko je predstavio iskustva ove organizacije na unapređenju položaja LGBTI, kao i fokus ove organizacije na biznis sektor. Istaknuto je formiranje „privredne komore za LGBTI“ koja služi za povezivanje velikih kompanija sa mladima i drugim LGBTI kojima je neophodna finansijska stabilnost i prihodi radi obezbeđivanje samostalnosti. Takođe je istakao značaj obrazovanja za promenu stavova mladih o grupama koje su istorijski diskriminisane, pa i o stavovima o LGBTI osobama. Istovremeno, on je ukazao i na značaj koji ekonomija i biznis sektor imaju za unapređenje položaja LGBTI osoba.

U tom smislu, na forumu je ukazano i na značaj uspostavljanja sistema podrške za LGBTI decu i mlade koji se autuju, kao i za članove njihovih porodica koje često moraju da se nose sa društvenom stigmom, diskriminacijom i nasiljem prema LGBTI osobama.

U pogledu preovlađujućih trendova u oblasti prava LGBTI osoba, ukazano je na to da su najugroženija prava na rad LGBTI osoba, kao i da je neophodno pridavanje većeg značaja položaju dece koja žive u istopolnim zajednicama, kao i njihovoj diskriminaciji.

Pored toga, govorilo se i o značaju privatnog sektora za unapređenje stanja u oblasti ekonomskih i socijalnih prava LGBTI osoba, kao i na to da je radi unapređenja stanja u ovoj oblasti potrebno bolje povezivanje organizacija koje se bave LGBTI pravima i/ili ekonomskim i socijalnim pravima sa zajednicom, odnosno pojedincima koji se suočavaju sa problemima i diskriminacijom u ostvarivanju svojih prava.

Kako bi se promenila sadašnja situacija u ovoj oblasti, na kraju foruma, ukazano je na nekoliko koraka koje bi trebalo preduzeti:

  • Unapređenje prijavljivanja slučajeva kršenja prava LGBTI osoba i njihove diskriminacije, kako bi se u svakom konkretnom slučaju zahtevala odgovornost onih koji krše prava;
  • Zagovaranje za unapređenje stanja u ovoj oblasti bi trebalo unaprediti na taj način da se obezbedi zagovaranje uz primere iz prakse koje bi moglo da utiče na pozitivne promene u različitim oblastima od značaja za smanjivanje i iskorenjivanje diskriminacije LGBTI osoba;
  • Posebnu pažnju posvetiti tome da je nivo na kom se ostvaruju prava LGBTI osoba najčešće lokalni, u samim lokalnim zajednicama u kojima LGBTI osobe žive, te da je neophodno podizati kapacitete organa javne vlasti na lokalnom nivou, kako bi oni adekvatnije radili u slučajevima koji se odnose na ostvarivanje prava LGBTI osoba;
  • Ekonomsko osnaživanje LGBTI osoba je ključno za unapređenje i ostvarivanje i niza drugih ekonomskih i socijalnih prava, kako u Srbiji tako i u zemljama regiona;
  • Saradnja sa sindikatima i drugim pokretima na pitanjima koja su od zajedničkog interesa za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava mogla bi da ima pozitivne efekte na promenu stanja u ovoj oblasti;
  • U situaciji opšte erozije ekonomskih i socijalnih prava, neophodno je sagledati prostore za izgradnju savezništava koja će moći efikasnije da donesu promene u oblasti ekonomskih i socijalnih prava kako LGBTI osoba, tako i drugih građana i građanki.