Evropski sud za ljudska prava privremenom merom sprečio još jedno prinudno iseljenje u Beogradu

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 1. jula 2022. godine podnela zahtev za izricanje privremene mere Evropskom sudu za ljudska prava, povodom prinudnog iseljenja porodice Š, zakazanog za 5. jul 2022. godine na teritoriji gradske opštine Čukarica.

Porodica Š već godinama stanuje u neuslovnom objektu bez struje i vode, sa prijavljenim prebivalištem na adresi Centra za socijalni rad. Ova porodica od četiri člana, od kojih je jedno maloletno dete, živi od novčane socijalne pomoći koju prima tek odnedavno. Nadležni gradski i opštinski organi uprave tretiraju njihovu neuslovnu baraku, u kojoj stanuju i koja im predstavlja jedini dom, kao bespravno izgrađeni objekat na javnoj površini koji je potrebno srušiti, zbog čega je i pokrenut postupak iseljenja.

Porodici Š nikada nije ponuđen nikakav alternativni smeštaj, što predstavlja obavezan korak kako prema nacionalnom, tako i međunarodnom pravu, iako je reči o iseljenju bilo još u toku prethodne godine i uprkos tome što je Inicijativa A 11 adresirala ovaj problem pred nadležnim institucijama. Jedino „rešenje“ koje su nadležne ustanove socijalne zaštite predložile jeste razdvajanje porodice, odnosno smeštaj maloletnog deteta u Prihvatilište za decu, a odraslih članova porodice u Prihvatilište za odrasla i stara lica „ukoliko postoje kapaciteti“. Ovo znači da je u jednom trenutku porodica Š mogla da „bira“ između situacije prinudnog beskućništva i razdvajanja porodice, koje bi imalo drugih štetnih posledica.

Imajući u vidu da bi sprovođenjem prinudnog iseljenja i razdvajanja porodice došlo do nenadoknadive štete za porodicu Š, posebno u pogledu povrede čl. 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojim je garantovana zaštita od nečovečnog i ponižavajućeg postupanja, Evropski sud za ljudska prava je izrekao privremenu meru Republici Srbiji, koja je bila na snazi do 15. jula 2022. godine. Nakon dostavlja dodatnih odgovora od strane Inicijative A 11 i Republike Srbije, mera je podignuta, jer je država objasnila da se od iseljenja odustalo jer objekat nije ispražnjen.  

Iako je stambeno pitanje porodice Š ostalo nerešeno, uprkos tome što su nadležne vlasti svesne situacije, još jedna privremena mera Evropskog suda za ljudska prava predstavlja potvrdu sistemskih povreda prava građana i građanki koji su izloženi postupcima prinudnih iseljenja u Republici Srbiji, posebno onih koji dolaze iz najugroženijeg dela populacije.