Evropski sud za ljudska prava naložio Srbiji da privremeno obustavi prinudno iseljenje B.S. iz socijalnog stana

Inicijativa A 11 je u brojnim prilikama ukazivala na nepriuštivost socijalnog stanovanja i rešenja u primeni stambenih politika koja su neodrživa i loša po korisnike socijalnih stanova u naselju Kamendin, Zemun polje, te i sada ukazujemo na najnovije okolnosti u vezi sa situacijom u kojoj se našao B.S., jedan od korisnika socijalnog stana. 

B.S. je osoba sa invaliditetom koji živi sa sinom, i ukupnim primanjima od 26.000 dinara mesečno. Od toga, troškovi socijalnog stana koji koristi iznose 20.000 dinara. Samim tim, B.S. se našao u situaciji da bira između egzistencije i plaćanja računa, što je dovelo do situacije da godinama bude u riziku da bude izbačen iz stana i da se kao nemoćna osoba bukvalno nađe na ulici. Zbog kršenja obaveza koje je kao stanar imao, odnosno nemogućnosti da plati sve racune, Grad Beograd je 2013. godine raskinuo ugovor sa njim. Od tada, B.S. je koristio sva raspoloživa pravna sredstva kako bi sprečio da ostane bez stana i mesta za život. Međutim, sve domaće pravne lekove je iskoristio i konačno izvršenje bilo je zakazano za 2. mart 2021. godine u 13 časova.

Imajući u vidu da bi prisilno iseljenje osobe koja je u izuzetno ranjivom položaju dovelo do kršenja prava na život i predstavljalo nečovečno i ponižavajuće postupanje, Inicijativa A 11 je Evropskom sudu za ljudska prava podnela zahtev za izricanje privremene mere obustavljanja izvršenja. Hitna mera je istog dana izrečena, te je naloženo Vladi Republike Srbije da se uzdrži od izvršenja putem prisilnog iseljenja do 15. marta 2021. godine, kao i da dostavi dodatne informacije o položaju i smeštajnim mogućnostima B.S. U daljoj komunikaciji sa Sudom, privremena mera je produžena do 29. marta 2021. godine

Očekujemo da će ova odluka uticati na promenu pristupa Grada Beograda prema B.S. i ostalim korisnicima socijalnih stanova, te da će to rezultirati boljim položajem naših građana koji su u potrebi za stambenim smeštajem.

Važno je istaći da je do ove i drugih sličnih situacija, došlo zbog loših sistemskih politika, kao i nepostojanja odgovarajućih pravnih sredstava u konkretnom slučaju, odnosno pristupa koji sagledava da je osoba pripadnik ranjive grupe. Inicijativa A 11 će nastaviti da prati ovaj slučaj i da bude na raspolaganju građanima i građankama u pružanju podrške u ostvarenju i zaštiti prava. 

O problemima sa kojima su suočeni stanovnici socijalnih stanova u Kamendinu, možete saznati više u kratkom filmu Na ivici beskućništva”.

 

Fotografija iz filma Na ivici beskućništva