COVID-19: Ekspertkinja UN apeluje na vlade u celom svetu da ne zaborave na interno raseljena lica

Države moraju odmah da pojačaju mere da od pretnje COVID-19 zaštite 40 miliona interno raseljenih lica u svetu, izjavila je ekspertkinja UN.

„Interno raseljena lica su u povećanom riziku od izloženosti COVID-19 zbog ograničenog pristupa zdravstvenoj zaštiti, vodi, sanitarnim uslovima, hrani i adekvatnom smeštaju, a često se suočavaju i sa diskriminacijom“, rekla je Sesilija Himenes-Damari, specijalna izvestiteljka UN za ljudska prava interno raseljenih lica. „Oni su među najugroženijima i vlade ne smeju da ih zanemare u reagovanju na pandemiju.”

„Oni koji su smešteni u kampovima ili kolektivnim centrima često žive u pretrpanom prostoru, a prihvatilišta nisu fizički i strukturno adekvatna za ublažavanje širenja COVID-19. U situaciji oružanog sukoba, još su ugroženiji,” ukazala je Himenes-Damari.

Specijalna izvestiteljka je istakla da stariji i osobe sa postojećim zdravstvenim problemima, koji su već veoma osetljivi na COVID-19, mogu da postanu još osetljiviji ako su ujedno i raseljeni. Raseljene osobe sa invaliditetom ili pripadnici/ce manjinskih grupa ili autohtonih zajednica mogu da naiđu na još veće prepreke u pristupu osnovnim uslugama i zdravstvenoj zaštiti.

„Vlade moraju da obezbede da sva interno raseljena lica imaju vodu, sanitarne uslove, objekte za održavanje lične higijene, adekvatan smeštaj i hranu. Moraju se informisati o rizicima od bolesti, prevenciji i lečenju. Oni kojima je potrebno lečenje od COVID-19 moraju blagovremeno i bez diskriminacije da dobiju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti,” rekla je.

Ekspertkinja UN je, osim toga, pozvala države da interno raseljena lica uključe u svoj proces odlučivanja. „Interno raseljena lica najbolje poznaju specifične izazove sa kojima se suočavaju. Neophodno je da učestvuju u utvrđivanju tih izazova i osmišljavanju odgovarajućih načina da se reaguje na COVID-19.”

„U kampovima, mere prevencije i reagovanja se moraju donositi na osnovu procena rizika u kojima učestvuju stanovnici/ce kampa. Možda će biti potrebna fizička reorganizacija kampova, s obzirom na zdravstveni imperativ samoizolacije, pri čemu fizičko distanciranje ne sme da dovede do manjka podrške najugroženijima.”

„U svetlu pandemije, države moraju da povećaju humanitarnu pomoć interno raseljenim licima, uz preduzimanje odgovarajućih mera za sprečavanje prenošenja KOVID-19 i zaštitu humanitarnih radnika/ca,“ dodala je. „Pozdravljam usvajanje Globalnog plana humanitarnog odgovora na COVID-19 i apelujem da mu međunarodna zajednica, uključujući zemlje G20, pruži široku podršku.”

„Važno je da interno raseljena lica ne budu napuštena u vreme krize. Pozivam države da vrše svoju suverenu nadležnost da ih štite na osnovu Vodećih principa o internom raseljenju i bez preusmeravanja iz postojećih puteva obezbeđivanja humanitarne pomoći. Pozivam međunarodnu zajednicu i donatore da obezbede postojanu solidarnost sa ljudima koji spadaju u najugroženije na svetu,” zaključila je specijalna izvestiteljka.

__

Sesilija Himenes-Damari, pravnica za ljudska prava, specijalizovana za prinudno raseljenje i migracije, ima više od tri decenije iskustva u zagovaranju i izgradnji kapaciteta NVO u oblasti ljudskih prava. Savet za ljudska prava ju je imenovao za specijalnu izvestiteljku za ljudska prava interno raseljenih lica  u septembru 2016.

Kao specijalna izvestiteljka, ona je sastavni deo sistema specijalnih procedura Saveta za ljudska prava. Specijalne procedure predstavljaju najveću bazu nezavisnih eksperata/kinja u sistemu UN za zaštitu ljudskih prava, a to je zajednički naziv za nezavisne mehanizme Saveta za sagledavanje i praćenje stanja, koji se bave bilo stanjem u pojedinim državama, bilo tematskim pitanjima prisutnim širom sveta. Eksperti/kinje u okviru specijalnih procedura rade dobrovoljno, nisu službenici/ce UN i ne primaju platu za svoj rad. Nezavisni su od svih vlada i organizacija i obavljaju funkciju u ličnom svojstvu.

Kontakt-osoba za više informacija i zahteve medija: Natalija Fereira de Kastro (nferreiradecastro@ohchr.org);

Kontakt-osoba za upite medija u vezi sa drugim nezavisnim ekspertima/kinjama UN: Sabijer Selaja (xcelaya@ohchr.org);

Pratite vesti o nezavisnim ekspertima/kinjama UN za ljudska prava na Tviteru: @UN_SPExperts.

Preporučujemo i da posetite stranicu #Standup4humanrights