Centar za socijalni rad Vršac otežava pristup informacijama o primeni Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava suočila se sa otežanim pristupom pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na primenu mera socijalnog uključivanja za korisnike novčane socijalne pomoći.

U okviru istraživanja o merama socijalnog uključivanja koje Inicijativa A 11 sprovodi od januara 2018. godine, obratili smo se pojedinim centrima za socijalni rad sa zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose na primenu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Ustavnom sudu Srbije je još krajem 2014. godine podneto nekoliko inicijativa za ocenu ustavnosti osporene Uredbe, dok je Zaštitnik građana podneo predlog za ocenu ustavnosti sporne Uredbe koja je, prema mišljenju stručne javnosti uspostavila diskriminaciju korisnika novčane socijalne pomoći.

Zbog toga je Inicijativa A 11 otpočela istraživanje sa ciljem da se utvrde statistički podaci o broju korisnika koje su centri za socijalni rad uključili u mere radne aktivacije, kao i broj onih kojima je eventualno ukinuto ili ograničeno pravo na novčanu socijalnu pomoć usled njihovog odbijanja da budu uključeni u mere predviđene Uredbom.

Iako je u zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja jasno navedeno da se informacije odnose na statističke podatke, kao i da se uklone svi lični podaci korisnika novčane socijalne pomoći, Centar za socijalni rad Vršac je tek posle urgencije odgovorio na zahtev u kom je naveo da nije u mogućnosti da udovolji podnetom zahtevu jer je za tako nešto neophodna saglasnost pojedinaca na koga se podaci odnose.

Imajući u vidu da je Centar za socijalni rad Vršac ovime grubo povredio odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Inicijativa A 11 uputila je ovim povodom žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.