Centar za socijalni rad u Požarevcu prekršio Zakon o zabrani diskriminacije zbog pozivanja na odgovornost interno raseljenih Roma koji su tražili zaštitu od diskriminacije

05. jun 2019.godine – Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje po pritužbi A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, kojim je utvrđeno da je Centar za socijalni rad u Požarevcu izvršio akt diskriminacije tako što je pozivao na odgovornost osobe koje su zatražile zaštitu od diskriminacije.  

Naime, Inicijativa A11 podnela je pritužbu jer je tokom terenske posete u Uzun Mirkovoj ulici u Požarevcu, gde u socijalnim stanovima živi 21 porodica interno raseljenih pripadnika romske nacionalnosti, uočeno da veliki broj ljudi ima problem sa postupanjem centra za socijalni rad. Stanovnici su se zaposlenima u Inicijativi A 11 požalili kako CSR Požarevac odbija da primi njihove zahteve, usled čega nisu u mogućnosti da ostvare svoja prava, te da se ti postupci uglavnom okončavaju usmenim obaveštavanjem da nemaju pravo da podnose zahteve. Okolnost da se pristup pravu na socijalnu zaštitu uskraćuje grupi lica sa zajedničkim ličnim svojstvima – interno raseljenim Romima – ukazivala je na diskriminatornu praksu, zbog čega je podneta pritužba Povereniku za zaštitu ravnopravnosti.

Međutim, tokom trajanja postupka po pritužbi, suprotno zabrani pozivanja na odgovornost, CSR Požarevac pozvao je lica koja je Inicijativa A 11 predložila kao svedoke i saslušavao ih na okolnosti koje su predmet postupka pred Poverenikom. Zapisnik o njihovom saslušanju dostavljen je Povereniku kao dokaz o nediskriminatornoj praksi.  Povodom ove okolnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u mišljenju konstatovao da „izjave nisu uzete u okviru upravnog postupka na koji je Centar ovlašćen…očigledno je da u zapisnik nije uneto samo slobodno izlaganje stranaka, već i da su im tendeciozno postavljana pitanja“.  U mišljenju je istaknuto i da dostavljene izjave „pre ostavljaju utisak postojanja straha saslušavanih lica od organa javne vlasti koji ih ispituje povodom izjava datih u postupku za zaštitu od diskriminacije, nego o slobodnom i neometanom izlaganju građana i građanke“.

Ističemo i da iako je u delu postupka koji se odnosio na viktimizaciju svedoka utvrđena povreda zakona, u odnosu na deo postupka koji je i bio povod za podnošenje pritužbe, odnosno okolnost da CSR Požarevac odbija prijem i postupanje po zahtevima interno raseljenih Roma u Požarevcu, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nije mogao da utvrdi da li je došlo do povrede prava. Inicijativa A11 je stava da ovakva okolnost nije smela ostati „neutvrđena“, posebno imajući u vidu pravilo o teretu dokazivanja u postupcima za zaštitu od diskriminacije i činjenicu da Centar za socijalni rad Požarevac, osim protivzakonitog saslušavanja svedoka, nije dostavio niti jedan dokaz u prilog tome da nije izvršena diskriminacija. Pored toga, još jedna okolnost koja se desila nakon podnošenja pritužbe jeste da su gotovo svi stanovnici ovog neformalnog naselja ostvarili ili su u procesu ostvarenja prava na novčanu socijalnu pomoć, te očekujemo da će doći do punog ostvarenja prava na socijalnu zaštitu ove grupe lica.

Na kraju, u mišljenju je preporučeno da CSR Požarevac u roku od 30 dana uputi izvinjenje osobama koje je saslušavao na okolnosti podnošenja pritužbe, održi obuku za zaposlene na temu diskriminacije interno raseljenih osoba kao i da ubuduće ne preduzima diskriminatorne radnje. Centar za socijalni rad u Požarevcu je nakon prijema mišljenja, a u kontaktu sa Inicijativom A11, dogovorio da predstavnici ove organizacije sprovedu obuku zaposlenima u centru za socijalni rad na temu jednakosti i zabrane diskriminacije. Inicijativa A11 izražava spremnost da pomogne u edukaciji i senzibilizaciji zaposlenih u CSR Požarevac i očekuje da će u narednom periodu biti preduzeti svi potrebni koraci kako bi se preporuka u potpunosti ispunila.