Gradski štab za vanredne situacije u Boru protivustavno i protivzakonito ograničava ljudska prava

Organizacije civilnog društva pozivaju gradski štab za vanredne situacije u Boru da povuče donete naredbe kojima se ograničavaju ljudska prava.

Gradski štab za vanredne situacije u Boru je 6. aprila usvojio 11 naredbi kojima se uvode, između ostalog, i mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava, iako ni Ustavom ni zakonima Srbije nisu predviđena takva ovlašćenja gradskih štabova. Naredbe, donete u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, u značajnoj meri nezakonito ograničavaju ljudska prava i uvode obaveze, tj.odgovornosti pojedinim grupama građana koje zakoni ne poznaju, te u velikoj meri uvode pravnu nesigurnost kod građana.

Naredba uvođenja obaveze „stavljanja na raspolaganje svih raspoloživih ljudskih resursa udruženja građana“ Gradskom štabu za potrebe podele pomoći starijim licima, upućuje na moguće uvođenje „prinudnog rada“ koji je Ustavom zabranjen. Nepoštovanje zabrane da izletišta mogu da se koriste u periodu od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 15 časova i da lica mogu da se kreću u grupi do dve osobe, na rastojanju ne manjem od 2 metra,  povlači za sobom prekršajnu i krivičnu odgovornost. U slučaju maloletnika odgovornost snosi roditelj ili staratelj. Po zakonu, međutim, roditelji ni u kom slučaju ne mogu odgovarati za prekršaj ili krivično delo koje učine njihova maloletna deca. Naredbom Gradskog štaba  uvedena je i stroža  mera kojom se nalaže svim građanima Bora da na svim javnim površinama i u javnim objektima obavezno nose zaštitu preko usta i nosa (masku, šal, maramu..) i rukavice. Ova naredba je sporna jer propisuje strože mere u odnosu na one koje su propisane odlukama Vlade, ministra unutrašnjih poslova i ministra zdravlja. Sporne naredbe odnose se i na zabranu matičnoj službi da izdaje bilo koja dokumenta za lica koja su na privremenom radu u inostranstvu, odnosno lica koja nemaju stalno boravište na teritoriji Bora za vreme trajanja vanrednog stanja, čime se vrši nezakonita diskriminacija tih lica.

Osim činjenice da naredbe nisu obrazložene, da su samo objavljene u Službenom glasniku Grada Bora i da postoji potencijalna opasnost da građani ne budu pravovremeno obavešteni o ovim merama, postavlja se pitanje kako se naredbe mogu osporiti. Imajući u vidu njihovu spornu pravnu prirodu, pitanje je da li se one mogu osporiti u upravnom sporu pred Upravnim sudom ili u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom.

Naredbe su donete uz pozivanje na Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama iako u Srbiji, pa ni na teritoriji grada Bora, nije proglašena vanredna situacija, već vanredno stanje. Po Ustavu za vreme vanrednog stanja, kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike, a ne štabovi za vanredne situacije.

Kompletnu analizu na odluku gradskog štaba za vanredne situacije u Boru možete pogledati ovde.

 

Crta

Beogradski centar za ljudska prava

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Partneri za demokratske promene Srbija