Zaštita prava i ličnih podataka korisnika sistema socijalne zaštite

Donator: Internews Network

Period trajanja projekta: novembar 2022 – jul 2023.

U okviru ovog projekta fokusiramo se na novi Zakon o socijalnoj karti i korišćenje automatizovanog odlučivanja u sistemu socijalne zaštite koje je ovaj zakon uveo. Posebno analiziramo i zagovaramo protiv inherentne pristrasnosti u targetiranju najugroženijih grupa stanovništva i nadzora koji se nad njima sprovodi kroz novi sistem Socijalne karte.

 Projekat obuhvata nekoliko ključnih aktivnosti:

  • Monitoring primene Zakona o socijalnoj karti u Srbiji
  • Uspostavljanje zajednice aktera koji se u praksi bave pitanjima ključnim za Zakon o socijalnoj karti – socijalnom zaštitom, diskriminacijom, digitalnim pravima, zaštitom podatka o ličnosti
  • Kampanja kako bi se ukazalo na potrebu ukidanja Zakona o socijalnoj karti i komuniciranja mehanizama zaštite u slučajevima kada su socijalna davanja obustavljena zbog implementacije sistema socijalne karte.