Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa socijalnim pravima

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Period trajanja projekta: januar 2022 – decembar 2022.

 

Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica (IRL) kroz bolji pristup lokalnoj integraciji i socijalnim pravima (pravo na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, stanovanje i zapošljavanje).

Projekat obuhvata nekoliko ključnih aktivnosti:

  • Unapređenje lokalne integracije najmanje 500 najugroženijih IRL, naročito raseljenih Roma, kroz pravnu pomoć i savetovanje radi poboljšanja njihovog pristupa socijalnim pravima;
  • Zastupanje najugroženijih IRL pred administrativnim, sudskim i kvazi-sudskim organima u vezi sa temama koje se odnose na njihovu lokalnu integraciju;
  • Unapređenje znanja paraligalsa, organizacija civilnog društva i studenata prava o mehanizmima za lokalnu integraciju najugroženijih IRL;
  • Izrada politika preporuka zasnovanih na preporukama UN ugovornih tela i njihovo predstavljanje svim relevantnim institucijama.