Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa socijalnim pravima

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Period trajanja projekta: januar 2021. – decembar 2021.

Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice jeste da doprinese lokalnoj integraciji najugroženijih interno raseljenih lica jačanjem zaštite njihovih ljudskih prava, pre svega prava na adekvatno stanovanje, prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ali i drugih ekonomskih i socijalnih prava, kao i drugih pravnih problema koji sprečavaju interno raseljena lica da ostvare ova prava. Pored toga, cilj projekta je da se iskustva integracije interno raseljenih lica iskoriste kako bi se doprinelo poboljšanju položaja izbeglica i tražilaca azila u Republici Srbiji.

Projekat je podeljen u nekoliko celina:

  • Zaštita prava, informisanje i savetovanje najmanje 600 interno raseljenih lica i najmanje 40 zastupanih pred organima uprave i sudovima u Republici Srbiji, kao i nastavak rada na slučajevima iz 2020. godine;
  • Zagovaranje za unapređenje pravnog okvira i javnih politika koje se odnose na ekonomska i socijalna prava interno raseljenih lica;
  • Osnaživanje lokalnih zajednica u cilju zahtevanja boljeg ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava;
  • Održavanje sastanaka sa organizacijama civilnog društva, romskim organizacijama i aktivistima u cilju saradnje na polju integracije interno raseljenih lica;
  • Sprovođenje istraživanja i priprema dve publikacije sa preporukama za unapređenje pristupa socijalnim pravima, pre svega na polju sistema socijalne zaštite i njegovog uticaja na integraciju interno raseljenih lica u Republici Srbiji.