Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa socijalnim pravima

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
Period trajanja projekta: januar 2020. – decembar 2020.

Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice jeste da doprinese lokalnoj integraciji najugroženijih interno raseljenih lica jačanjem zaštite njihovih ljudskih prava, pre svega prava na adekvatno stanovanje i prava na socijalnu zaštitu, ali i drugih ekonomskih i socijalnih prava, kao i drugih pravnih problema koji sprečavaju interno raseljena lica da ostvare ova prava.

Projekat je podeljen u nekoliko celina:

  • Zaštita prava, informisanje i savetovanje najmanje 640 interno raseljenih lica pred organima uprave i sudovima u Republici Srbiji, kao i nastavak na radu slučajeva iz 2019. godine;
  • Zagovaranje za unapređenje pravnog okvira i javnih politika koje se odnose na ekonomska i socijalna prava interno raseljenih lica;
  • Predstavljanje problema s kojima se interno raseljena lica suočavaju u ostvarivanju svojih ekonomskih i socijalnih prava – sprovođenjem javne kampanje o njihovim pravima;
  • Jačanje lokalnih zajednica za zahtevanje boljeg ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava;
  • razvoj predloga za unapređenje ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica u Republici Srbiji;
  • Kreiranje istraživanja o implementaciji Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, monitoringu rezultata Nacionalne strategije za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica i analiza pristupa ekonomskim i socijalnim pravima interno raseljenih lica, izbeglica i tražilaca azila u Srbiji.