Unapređenje komunikacije o ekonomskim i socijalnim pravima u Srbiji

Donator: CRTA
Period trajanja projekta: septembar 2019. godine – januar 2020. godine

Cilj projekta je da se proširi svest o ekonomskim i socijalnim pravima među građanima – o tome šta konkretno ona podrazumevaju, na šta se sve odnose, zašto su važna, o povredama tih prava u Srbiji i njihovoj učestalosti. Kako bi se taj cilj ostvario, konkretne aktivnosti projekta će se odnositi na promociju izveštaja o stanju u ovoj oblasti i sprovođenje kampanje povećanja svesti među građanima o problemima u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, njihovoj važnosti i zaštiti.

Stoga, osnovni cilj projekta je realizacija kampanje o ekonomskim i socijalnim pravima u Srbiji, kojom će se podići vidljivost ove teme i građani i građanke ohrabrili da zahtevaju bolju zaštitu i uživanje ovih prava.