Unapređenje institucionalih praksi u sprečavanju diskriminacije žena na tržištu rada u Srbiji

Donator: Fond žena Kosova

Period trajanja projekta: januar 2020 – april 2021.

Osnovna ideja projekta je da podstakne institucije na puno korišćenje nadležnosti za zaštitu od diskriminacije na radu i u vezi sa radom, kao i unapređenje sistema zaštite od diskriminacije žena koje dolaze iz jedne od najugroženijih grupa na tržištu rada – Romkinja. Projektom će se uticati na državne ustanove, posebno Inspektorat rada i Nacionalnu službu za zapošljavanje, da kreiraju konkretne politike, projekte i strategije za žene koje pripadaju marginalizovanim zajednicama.

Tokom sprovođenja ovog projekta predviđene su sledeće aktivnosti:

  • Ispitivanje korišćenja nadležnosti Inspektorata za rad u vezi sa primenom antidiskriminacionih odredbi Zakona o radu putem kreiranja i slanja zahteva za pristup informacijama od javnog značaja svim kancelarijama Inspektorata u Srbiji;
  • Analiza pristiglih rezultata i kreiranje predloga za unapređenje stanja;
  • Kreiranje plana zagovaranja zajedno sa drugim akterima koji zagovaraju za promene koje se odnose na unapređenje stanja u oblasti zaštite žena od diskriminacije na radu;
  • Uspostavljanje odnosa sa relevantnim institucijama u cilju poboljšanja propisa, prakse i javnih politika koje se odnose na zaštitu žena od diskriminacije na radu i u vezi sa radom.