Unapređenje ekonomskih i socijalnih prava kroz poboljšanu primenu antidiskriminacionog zakonodavstva

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu 

Period trajanja projekta: novembar 2021 –  februar 2023.

Opšti cilj ovog projekta je da podstakne primenu antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji, posebno u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.

Aktivnosti planirane tokom projekta: 

  • Analiza pritužbi i upućenih Poverenici za zaštitu ravnopravnosti i njenih odgovora u vezi sa pristupom ekonomskim i socijalnim pravima i diskriminacijom u tom pogledu;
  • Testiranje novousvojenih odredbi Zakona o zabrani diskriminacije, posebno onih od značaja za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava (segregacija, diskriminacija u stambenom sektoru i dr.);
  • Aktivnosti razmene informacija relevantnih za komunikaciju glavnih pitanja i nalaza iz Analize;
  • Priprema, prezentacija i distribucija Smernica za sprovođenje dužnosti javnog sektora u vezi sa socio-ekonomskim nejednakostima (čl. 14. Zakona);
  • Obuka za organe uprave, OCD i profesionalce o dužnostima javnog sektora u vezi sa socio-ekonomskim nejednakostima, njihovom značaju i uticaju.