Podrška rodnoj ravnopravnosti i podizanju svesti o rodnoj ravnopravnosti u Srbiji tokom procesa pristupanja EU

Donator: REACTOR – Research in Action (uz podršku Evropske unije, sufinansirano od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju)

Period trajanja projekta: februar 2022 – jul 2023.

 

Osnovni cilj ovog projekta jeste zalaganje za dalje usklađivanje zakonodavstva sa praksom EU u oblasti rodne ravnopravnosti u radu i zapošljavanju, posebno za žene koje dolaze iz višestruko diskriminisanih grupa.

Glavne aktivnosti:

  • Sprovođenje istraživanja kroz praćenje primene odredbi Zakona o ravnopravnosti polova koje se odnose na izveštavanje i statistiku;
  • Izrada vodiča za organe vlasti i poslodavce iz javnog i privatnog sektora, sa primerima dobre prakse iz regiona u implementaciji politika rodne ravnopravnosti;
  • Zagovaranje za usvajanje rodne perspektive u praćenju procesa izmene propisa koji se odnose na rad i zapošljavanje;
  • Izveštavanje o ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava iz rodne perspektive.